שאלה: בבית המלון שאנו מתארחים בו בשבת הקרובה, מניחים שלחן במסדרון המלון, וכל הנשים מדליקות נרות "בברכה" לפני ההדלקה על גבי השלחן, האם מנהג זה נכון על פי ההלכה?


תשובה: בדבר השאלה שלפנינו, עלינו לדון מצד שתי בעיות הלכתיות. הראשונה, האם כמה נשים רשאיות להדליק במקום אחד? והשנייה, האם ההדלקה במסדרון המלון מועילה בכלל לענין הדלקת נרות שבת?


והנה לגבי הבעיה הראשונה, כבר הזכרנו בהלכה הקודמת, כי לפי דעת מרן השלחן ערוך אין לברך על "תוספת אורה". כלומר, אם כבר באה אשה אחת והדליקה נרות בבית, אשה אחרת אינה רשאית לבוא ולהדליק "בברכה" נרות אחרים, שהרי בהדלקה הראשונה יצאו כולם ידי חובת הדלקת נרות שבת. אבל למנהג האשכנזים, מותר לברך על "תוספת אורה", ולכן אף על פי שכבר יש שם נרות רבים דלוקים, רשאית אשה נוספת ולבוא ולהדליק שם בברכה.


נמצא אם כן שלמנהג הספרדים, בודאי שבבית המלון שכל הנשים מדליקות במקום אחד, אי אפשר לברך על הדלקה זו, שהרי יצאו כולם ידי חובה בהדלקת הנרות הראשונה.


אולם באמת שכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שמה שנהגו בבתי מלון, שמעמידים שלחן אחד במסדרון, וכל הנשים מברכות שם על הדלקת הנרות, לכל הדעות אינם נוהגים כהלכה, שהרי עיקר חיוב ההדלקה הוא במקום הסעודה של שבת, (או על כל פנים במקום הסמוך לשם), ולכן אפילו למנהג האשכנזים שהנשים מברכות על "תוספת אורה", בבית המלון לא מתקיימת תקנת חכמים כלל ועיקר, ומנהג זה נעשה שלא כהלכה. (חזון עובדיה שבת ח"א עמוד רטו). והרי זה דומה למי שידליק ברחוב העיר, שבודאי לא יצא ידי חובת הדלקת נרות, כי עיקר החיוב הוא בבית במקום הסעודה, ובמסדרון בית המלון שהוא רחב ידיים, לא מתקיימת כלל תקנת חכמים.


ולסיכום: מה שנהגו בבתי מלון שכל הנשים מדליקות נרות על גבי שלחן אחד במסדרון, אין המנהג נכון על פי ההלכה. אלא אשה אחת תדליק במקום הסעודה, וכל הנשים תצאנה ידי חובה בהדלקתה

0 תגובות