שאלה:  ממתי אסור לאכול סעודה ביום שישי? תשובה:  בענין זה יש כמה חילוקים, ונבאר בעזרת ה' את הדברים: איסור אכילה בערב שבת יש סעודות, שאסור לאכול אותן בערב שבת (כלומר, ביום שישי)), שכך גזרו רבותינו, כדי שלא יכנס אדם לשבת, כשהוא …

יציאה לדרך בערב שבת מבואר בשלחן ערוך (אורח חיים סימן רמט), שאסור לצאת לדרך ארוכה בערב שבת, כלומר, ביום שישי, כאשר האדם יגיע לביתו סמוך לכניסת השבת, שכן אז, הוא לא יוכל להכין כראוי את כל צרכי השבת. אולם, אם מדובר באדם שנוסע למקו…

שאלה:  האם מותר לאדם להתחתן עם אחות אשתו שנפטרה? תשובה:  בגמרא במסכת מועד קטן (דף כג.) הובא מעשה ביוסף הכהן, שמתה אשתו והשאירה לו ילדים קטנים, ונשא יוסף את אחותה לאחר שלושים יום. וכן מובא בתלמוד ירושלמי (יבמות פ"ד), שנפטרה…

שתי שאלות: א.   בהלכה הקודמת  הוזכר שהאשה אינה "קנויה" לבעלה, ודבר זה לכאורה אינו נכון שהרי פעמים רבות משתמשים חז"ל בלשון "קנין" לעניין אשה לבעלה? ב.   בהלכה הקודמת  נזכר שעל פי ההלכה אדם חייב לכתוב לאשתו…

שאלה:  מה היא כתובה שכותבים בזמן הנישואים? תשובה:  ה"כתובה" היא שטר שנכתב לפני שנושא הבעל את האישה, ותוכנו הוא התחיבויות שונות מצד הבעל כלפי אשתו כפי שנבאר. ואסור לאדם לישא אישה בלי שיכתוב לה כתובה. בכתובה, מתחייב הבע…

מתוך דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל נאמר בפרשה: " וְאִישׁ אֶת קֳדָשָׁיו לוֹ יִהְיוּ, אִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן לַכֹּהֵן לוֹ יִהְיֶה". מה פירוש הפסוק? התוספות במסכת תענית  (דף ט.)  מביאים את דברי רבותינו בסִפְרֵי, שם א…

מדברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל נערך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א יש שקוראים בחג השבועות, "מגילת רות". מגילה זו, עיקרה הוא מגילת היוחסין של דוד המלך. מי כתב את המגילה? שמואל הרמתי, שהיה שקול כנגד משה וא…

שטיחת ענפים בבית הכנסת ובבית כתב הרמ"א (בהגה סימן תצד סעיף ג.) נוהגים לשטוח עשבים בשבועות, בבית הכנסת ובבתים זכר לשמחת מתן תורה. ורבים מרבותינו האחרונים הביאו סימוכין למנהג זה, שיש בו גם זכר למה שאמרו בגמרא (שבת פח:) כל דיבו…

תשובה:  איתא בש"ע  (סי' צב ס"ח)  מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר, הזיעה עולה ונבלע בקדירה, ואוסרתה. הגה - אם היה חלב במחבת בעינן ס' בתבשיל שבקדירה נגד החלב שבמחבת. וכל זה מיירי שהמחבת מגולה והזיעה עול…

ביארנו , שבני חוץ לארץ, צריכים לנהוג קדושת יום טוב בשני ימים של חג השבועות. ישראלי שיצא לחו"ל היוצא לחוץ לארץ ודעתו לשהות שם חודש או חודשיים, דינו כבן ארץ ישראל השוהה בחוץ לארץ, שדינו הוא כמו שביארנו. שלוחי המוסדות, כגון ש…

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשה: "ואלה תולדות אהרן ומשה ביום דבר ה' אל משה בהר סיני". ופירש רש"י, ואלה תולדות "אהרן ומשה", וכשמזכיר הוא את התולדות, אינו מזכיר…