תשובה: נוסח הברכה על טלית גדול הוא 'להתעטף בציצית' (ש"ע סי' ח ס"ה). ומקורו מהגמ' ברכות (ס:), מנחות (מג.), ירושלמי (ברכות פ"ט ה"ג), תוספתא ברכות (ו, טו). ועי' במקור חיים (סי' ח ס"ק ה) שכתב, מימי תמהתי על נוסח הברכה דלא מצינו עטיפת מצוה וגם לא יתכן עטיפה בציצית רק בטלית וטפי ניחא לומר על מצות ציצית וכו', ע"ש. וראה תוס׳ הרא״ש (יבמות צ:) שכך פירוש הברכה, להיות מעוטף בציצית. ובברכ״י (סי' ח ס"ק ד) כתב בשם מהר״ם לונזאנו שפירושו הוא בטלית שיש בה ציצית, ע"ש. ועוד שבימינו לשון בני אדם הוא 'קניתי טלית', 'יש לך טלית', א"כ לא הוי שקר. וע"ע בשו"ת ויצבור יוסף (בר שלום, ח"א סי' ג). ונראה שבדיעבד אם בירך 'להתעטף בטלית' במקום 'להתעטף בציצית', יצא ידי חובה אחר שסוף לא שיקר בברכתו ואמר מענין הברכה ולא הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים.  

0 תגובות