לפעמים אני שוכחת לומר לפני השקיעה, אז רציתי לשאול אם מותר לי לקרוא את פיטום הקטורת אחרי השקיעה).

תשובה: ברור ופשוט שאין שום מניעה לומר פיטום הקטורת ע"פ הפשט כמבואר בטור (סי' קלג וסי' רלז). וכ"ה בארחות חיים (דין תפילת ערבית, אות ט) ובעוד כמה ראשונים. ועי' במ"ב (סי' קלב אות יג), ואכמ"ל. ועל פי הקבלה ראינו בזה פלוגתא דרבינו האר"י בשער הכוונות (דרושי תפילת השחר, דרוש ג) כתב שאין לומר קטורת בלילה, ע"ש טעם ע"פ הקבלה. וגם בכה"ח (סי' רלז אות ו) הביא דלפי ד' המקובלים יש פחד מהחיצונים לומר פיטום הקטורת בלילה, ע"ש (וכנראה כוונתו שכמו שאין אומרים נפילת אפיים בלילה מטעם זה). וכ"כ עוד בכה"ח (סי' קלב ס"ק כ) דאין לומר פיטום הקטורת בלילה דאין לעורר הדינים, ע"ש (ונראה דהוא מאותו טעם שכתב בסי' רלז, דאין לומר שהוא משום שאומרים "אתה הוא ה'" וכו', שהוא פסוק בתורה ואין לומר מקרא בלילה. ולפ"ז אם ישמיט האי פסוק ויאמר הקטורת לבדה שהיא תורה שבעל פה, יהא שרי. וברבינו האר"י מבואר שהטעם הוא לא מדין מקרא בלילה אלא מדין התגרות בחיצונים. ועוד יש לומר שאם לומד תורה שבע"פ ויש בזה כמה פסוקים מהתורה, לית בה חשש משום שהעיקר הוא תורה שבעל פה וכמו שלומדים גמ' בלילה אף שיש בה פסוקים ולית דחש לה. וכתבנו ע"ז במקום אחר). וכן העתיקו כמה אחרונים. ואמנם בכה"ח (פלאג'י, סי' לא) הביא בשם מדרש תלפיות דשרי לומר פיטום הקטורת בלילה. וכ"כ בספר מעבר יבוק (פ"ה עמ' תעה מהדו' אהבת שלום), ע"ש. ובספר זכר דוד (פרק לט) כתב שאחר חצות הלילה אפשר לאומרו, ע"ש. הלכך להלכה, הרוצה לומר קטורת בלילה, אין בו איסור (וגם ע"פ הקבלה יש בזה מחלוקת). וכ"ש באדם שממילא לא ילמד כלום אם לא יאמר קטורת שבודאי יש להעדיף אמירת קטורת בלילה על פני ישיבה בבטלה. וה"ה בנשים שממילא לא ילמדו אם לא יקראו פיטום הקטורת. 

0 תגובות