א. תורה - וכיון שהאדם עוסק בתורה שמחת התורה ממלאת את ליבו באושר ושמחה וטוב לבב, ואז לא ירגיש שום חיסרון, וכמש' חז"ל "כך דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו' אם כך אתה עושה אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא". הרי אדם שעוסק בתורה אשריו בעולם הזה וגם לעולם הבא, לכן לראות ברכה והצלחה סגולה מכל הסגולות לעסוק בתורה יום יום.


ב. תפילה לכוון מאוד בפסוק: "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון": ויכוון שמות הקודש והם ר"ת :פותח את ידך - פא"י. והוא גמטריא סא"ל, היוצא בא"ת ב"ש מסופי תבות של פותח את ידך, וכן ס"ת פותח את ידך הוא חת"ך, וכן ומשביע גמטריא חת"ך, והם ג' מלאכים פא"י, סא"ל, חת"ך הממונים על הפרנסה. ויכוון שהכל ביד ה' ופרנסה מאיתו יתברך ולא תלוי בחריצותו של האדם  אלא הקב"ה הוא הזן ומפרנס מביצי כנים ועד קרני ראמים.


כשאומר שירת הים - יאמר בשמחה רבה וירגיש כעת כאילו עומד על הים והקב"ה מושיע אותו, הוא סגולה לכל הישועות.


בתפילת העמידה - יכוון מאוד בברכת השנים, וכן בשומע תפילה יאמר התפילה של הפרנסה המובא בסידורים ואשר יסדו מר"ן החיד"א. שוב כשאומר פותח את ידך באשרי שאחר העמידה יכוין כדלעיל.


נטילת ידיים - כראוי כדין וכהלכה ובריבוי מים, ואם אפשר ליטול בכלי כסף. ולכוין מאוד בברכת המזון לאומרו בכוונה מילה במילה ובשמחה רבה. סגולת כל הסגולות בפרנסה הוא 


שמשליך יהבו על ה' בלבד ולא דואג כלל ועיקר, ובטוח שהקב"ה הוא הזן והמפרנס ואין שום בריה בעולם יכולה לקפח פרנסתו, אזי הקב"ה באמת ימציא פרנסתו כיון שבוטח בו. וכן יזהר בתפילה לשים כל מעינו בתפילה אל ה' שהוא יעזרהו ויתן לו פרנסה מידו הרחבה.


ג. לכבד את השבת - מאוד ולענגו, כי מיניה מתברכין כל שיתא יומין וככל שיכבד יותר כן ישפיע יותר על כל ימי השבוע.


ד. ברכת המזוןבכונה ובשמחה רבה הבטיחו חז"ל שמזונותיו של האדם מצויים. וכן כשנוטל ידיו יטול בשפע ויקבל שפע ברכה מעת ה'.


ה. שלום ביתולכבד האשה וכן אמרו חז"ל אוקירו לנשייכו כי היכי דת תעתרו, דהיינו כבדו נשותיכם ובזה תתעשרו. וככתוב 


"ולאברהם הטיב בעבורה" וכן יזהר מאונאת כמובא בגמ' בבא מציעא דף נ"ט.


ו. מעשרותלהוציא מעשר בכל רווח שמרוויח שהרי אומר הנביא "בחנוני נא בזאת". דהיינו בזה אפשר לבחון הקב"ה ותראו שיתן לכם ברכה עד בלי די.


ז. תמיד לשמוח ולהודות להקב"ה על מה שיש לו, ובזה יזכה שהקב"ה ישפיע עליו עוד שפע וברכה.


ח. יזהר מאוד משלושה דברים שאמרו חז"ל המביאים לידי עניות ב"מ והם: א) המטיל מימיו בפני מיטתו עירום. ב) מי שאשתו 


מקללתו בפניו. ג) המזלזל בנטילת ידים, והזורק פרורי פת שבת, ( ובכלל יש להזהר מלזרוק פרורי פת).


ט. סגולה לפרנסה - סגולה לפרנסה טובה: שיאמר בכל יום "פרשת המן" בכוונה ואם אפשר שיאמר עם התרגום טוב יותר, גם 


אז, ישיר בכוונה ותפילה אתה הוא זן ומפרנס וכו', וקודם אכילה יאמר מזמור לדוד ה' רועי וכו' כי יש במזמור זה ז"ן תיבות 


וכמח סודות ע"ז המזמור בשל"ה דף ק'. ויאמר אשמנו מקודם אכילה. גם יאמר בכל יום התפילת י"ח בשמע קולנו תפילת רב ייבא 


סבא עיין שלמי ציבור. וע"ל בכוונת פסוק פותח את ידיך וכו', ויזהר לומר מזמור כ"ד בליל 


ראש השנה אחר קדיש בתרא ע"ל הדין ראש השנה.


י. סגולה עוד להצלחה מי שקיים מצוות סנדק הוא גדול ועי"ז זוכה להיות עשיר.


יא. מי שמקיים מצוות צדקה כתיקונה. הוא סגולה גדולה לפרנסה.


יב. סגולה עוד לעשות שותפות עם בני אדם שהשעה משחקת לו, גמרא פסחים, ויזהר מלעשות שותפות עם נכרי (גוי).


מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיהיו מזונותי ופרנסתי ומזונות ופרנסת בני ביתי עם מזונות ופרנסת כל עמך בית ישראל, מוכתרים וּמְאוּמָּתִים ומוצדקים בידך, ואל תצריכני לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה, הקדושה והרחבה, ותהא מלאכתי וכל עסקי לברכה ולא לעניות, לחיים ולא למוות, ותזכני שלא יתחלל שם שמים על ידי, ואהיה מן המועילים ומשפיעים טוב לכל אדם תמיד, ותמלא ידי מברכותיך ושבענו מטובך, כמו שעשית ליוצאי מצרים, כי אתה ה' ברכת ומברך לעולם. עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו, פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון. השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך, לא יתן לעולם מוט לצדיק. וְאַתֶּן נשמות הקדושות והטהורות, העתירו אל ה' בעדי ובגללי, ירים קרני ויגביה מזלי, למען אוכל לעבדו בלבב שלם כל ימי עולם, אמן:

0 תגובות