הרואה את הקשת צריך לברך בשם ומלכות ברוך 

אתה השם.....מלך העולם זוכר הברית .נאמן בבריתו .

וקיים במאמרו.וכן אסור להסתכל בו ביותר אבל מותר 

לומר לחברו שיש קשת כדי לזכות את חברו שיוכל 

לברך גם על הקשת אפשר לברך גם אם לא רואים את 

הקשת בשלמות .אבל מי שרואה את הקשת בתוך 

שלולית של מים או יש דבר המסתיר את הקשת כמו 

למשל הרואה את הקשת דרך מראה  אינו מברך .אבל 

שונה הדבר אין רואה את הקשת דרך החלון בבית או 

דרך החלון במכונית מברך אפילו שיש הפסק של

זכוכית.

וההסבר לברכה נאמן בבריתו רוצה לומר שלא 

יעבירונו אפילו שרבו הרשעים והיה מן הראוי חס 

ושלום להביא מבול לעולם .עם כל זה הקב"ה נאמן 

בבריתו .זאת הברית שכרת הקב"ה עם נח שלא יביא 

מבול לעולם .כתכתיב "ונראתה הקשת בענן וזכרתי 

את בריתי"ונאמן הוא בבריתו שלא יביא מבול לעולם

ועוד שלפי שאין חדש תחת השמש ולא כעת נברא 

הקשת אלא שכבר נברא מששת ימי בראשית 

והואמעשרה דברים שנראו בערב שבת בין השמשות 

כדתנן באבות .ולכן מסיימים וקיים במאמרו כלומר 

שכבר נבראו וקיים במאמרו

0 תגובות