שמחת יום טוב – בשר ובגדים

שאלה: האם יש חובה לאכול בשר בקר בחגים, פסח, שבועות וסוכות?

תשובה: בגמרא במסכת חגיגה (דף ח:), אמרו רבותינו, "אין שמחה אלא בבשר בהמה". כלומר, מתנאי מצוות השמחה ברגלים (בחגים), שיאכל אדם בשר בהמה, שהוא מאפשר לאדם להיות שמח בחג. ומצוה זו שייכת כמובן בכל החגים, פסח, שבועות וסוכות.

אולם נחלקו רבותינו הראשונים, הרמב"ם (פ"ו מהל' יום טוב) והתוספות (מו"ק יד:), האם דין זה שייך גם בזמנינו. שיש אומרים שבזמן שאין בית המקדש קיים, והבשר שאנו אוכלים, אינו בשר של קרבן השלמים שהיו אוכלים ישראל בימים ההם, אין בכלל מצוה מיוחדת באכילת בשר בהמה. וזו דעת התוספות. וכן פסק המגן אברהם ( סימן תרצו). אבל הרמב"ם סובר, שגם בזמן הזה, חובה לאכול בשר בהמה, כלומר בשר בקר, ביום טוב. והסביר הגאון המהרש"ל בספרו ים של שלמה (פ"ב דביצה), שאף על פי שבזמן בית המקדש היתה מתקיימת המצוה בשלימותה בבשר השלמים, מכל מקום עדיין נותר ענין השמחה שהוא תלוי גם באכילת בשר בהמה.

ובכל זאת כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל (חזון עובדיה יום טוב עמוד שיט), שאף על פי שעיקר המצוה היא בבשר בהמה, מכל מקום, מי שאינו יכול לאכול בשר, מטעמי בריאות או כשרות, יכול לקיים את מצוות השמחה גם בבשר עוף.

והוסיף מרן זצ"ל מדברי הרמב"ם, שמכל מקום יזהר כל אדם, שלא ימשך יותר מדאי אחרי אכילת בשר ושתיית יין בחג, שעל ידי מגיע לידי הוללות, ואין זו שמחה של מצוה שנצטוינו עליה בתורה, כי לא נצטוינו אלא על השמחה שיש בה עבודת היוצר יתברך שמו.

ומצוה לשמח את הנשים, בבגדים ובתכשיטים נאים, ואת הילדים מצוה לשמח בממתקים ובשתיה שהם אוהבים

0 תגובות