דין ברכת הבשמים 

מי שנכנס לחנות של ממכר בשמים והוא נהנה מהריח 

מברך "בורא מיני בשמים" אבל אם אין בחנות בשמים 

ממש רק מי בושם וכדומה אינו מברך וכן אין לברך על 

"ספריי" כי בלאו הכי אין בו ריח ממש וכן אין לברך 

ברכת הריח על מי בושם ועל טבק העשוי מבושם עים 

מי ורדים .ואין לברך על בושם כי אין לו עיקר.

דין ברכת הגומל

ארבעה צריכים להודות להשם א.יורדי הים שעלו 

ממנו.ב.הולכי מדבריות כשיגיעו לעיר או ישוב.ג.מי 

שהיה חולה לא עלנו ונתרפא.ומי שהיה חבוש בבית 

האסורים ויצא .כדי לזכור זאת ניתן לכך סימן "וכל 

"החיים" יודוך סלה"     ח'בוש י'סורים י'ם מ'דבר 

מהיא הברכה:

 "ברוך אתה השם .....אלוקינו מלך העולם 

הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב"והשומעים 

עונים אחריו מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב 

סלה .

דין ברכת שהחיינו

על פרי חדש מברך ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו 

לזמן הזה קודם שיאכל מהפרי ויש מצווה לאכול מכל 

פרי חדש מידי שנה כדי שנראה שחביב עליו בריאת 

הקב"ה ומי שיודע שלא יוכל לקנות פרי מסויים חדש 

או שאין את הפרי יותר בשווקים ורואה אצל חבירו 

ראשי לברך שהחיינו על עצם ראיית הפרי וניתן לבקש 

מחברו שיכוון לפתור אותו מברכה זו.

דין נטילת ידים לדבר שטיבולו המשקה

מי שאוכל דבר שיש עליו רטיבות מים כאשר הוא לא  

בתוך סעודה .או משאר משקין קרים(צוננים) 

שהם :יין .דבש דבורים.שמן זית.חלב.טל.דם.ולא 

ניגב.ויש הפרי רטיבות שהוא טופח על מנת להטפיח 

וגם אם מטביל לתוך משקה צריך ליטול ידיו (שלושה 

פעמים על כל יד )בלי ברכה .וגם כאשר הוא לא נוגע 

ברטיבות. שעל הפרי או לדוגמא כאשר אוכל עים כף 

או מזלג צריך ליטול ידים .רק אם אוחז את הפרי ע"י 

מגבת או כפפות שאז אין צריך ליטול ידיו .

חנוכת הבית

כבר פשט המנהג שבעת סעודת חינוך הבית בעל 

הבית מברך ברכת שהחיינו עלפרי או בגד חדש 

ומתכוונים לפתור בברכה את הדירה והרהיטים 

החדשים מכל מקום הקונה דירה והוא שמח 

בקניתו ורוצה לברך שהחיינו ואין לו בגד חדש או פרי 

חדש ראשי לנהוג כן.על בניית בית הכנסת אין מברכים

שהחיינו וגם לא יברכו הטוב והמטיב .




0 תגובות