שליח צבור שלובש חולצה עם שרוולים קצרים ביותר עד שגם חלק מהזרוע שבין המרפק לכתף מגולה, לכתחילה לא יעבור כך לפני התיבה מפני כבוד הציבור, אלא יתעטף בטלית ויכסה זרועותיו. ויש בזה גם משום "הכון לקראת אלקיך ישראל". אבל אם כל פרק הזרוע העליון עד המרפק מכוסה, מותר לו לעבור לפני התיבה גם לכתחילה להוציא את הצבור ידי חובתם. ואם אין שם טלית לכסות את זרועותיו, במקום צורך אפשר להקל שיעמוד כשליח צבור אף שהוא לבוש בחולצה קצרה.

 ובכל אופן יש ליזהר מלעשות מחלוקת מזה. ומי שהולך במכנסיים קצרים וירכיו ושוקיו מגולים, אינו רשאי לעבור לפני התיבה עד שיתלבש כראוי [ילקו"י סימן נג]

0 תגובות