תשובה: ראשית יש לדעת שכל דיני בין המצרים עד ר"ח אב לא מופיעים בגמ' אלא הם מנהגים של הגאונים או הראשונים שהופיעו בתקופה מאוחרת יותר. וה"ה לספירת העומר. ומקור לא ללכת לים או לשוט וכדו', לא מצאנו ברבנן קדמאי (דהיינו שלא כתבו דאין ללכת לנהר שהיה מצוי בזמנם וכו'). וגם לא מצאנו כן לא בש"ע ונו"כ. ומה שנשתרש בטעות בפי ההמון, שמי שנסע לים קודם י"ז בתמוז, יכול להמשיך לנסוע גם בשלושת השבועות ומי שלא נסע קודם י"ז בתמוז לא יוכל לנסוע, על זה אמר הגרש"ז אויערבך (הליכות שלמה בין המצרים פי"ד ס"ה אורחות הלכה הע' 13), שאין לכך יסוד כלל והיא טעות גדולה. וכן דעת הגר"ח קניבסקי (הו"ד בספר קרא עלי מועד הערות הגר"ח 

קניבסקי אות ח) שאין להלכה זו טעם וריח והוא טעות גדולה, ע"ש.

 

ואף כי ראיתי שהמקור חיים (לבעל החוות יאיר סי' תקנא סי"ד) כתב שראה שיש נמנעים מלרחוץ בנהרות בימי בין המצרים מפני הסכנה והעת המסוגל לרעה, ע"ש. וכן הורה הגר"מ פיינשטיין (שמעעתא דמשה, עמ' תכח), והגרי"ש אלישיב (הל' ומנהגי בין המצרים פ"ג עמ' לד הע' 33), ואף בעל הקהילות יעקב (ארחות רבינו ח"ב עמ' קכט) לא נתן לילדיו לנסוע לים בבין המצרים משום סכנה דאיתרא מזליה, ע"ש. צריך לומר שמדובר שם שהולך לים ומסתכן כגון שנוסע בספינה או שוחה במים עמוקים, אבל עצם ההליכה לים, אין בה סכנה. ואכן דעת הגרש"ז אויערבך (הליכות שלמה בין המצרים פי"ד ס"ה ודבר הלכה אות ז) וכן הגר"ש וואזנר (קובץ מבית לוי חי"ג עמ' כב ס"ד) שמותר ללכת לרחוץ בים או בבריכה בימים אלו, אלא שיש להיזהר ביותר שלא להכניס עצמו למצב של סכנה. ועי' בחזו"ע (יו"ט, עמ' ערד) שכתב שאין להקפיד מלרחוץ בנהר בימי ספירת העומר (זולת במקום שנהגו להחמיר). וע"ש בבאורים שתלה האיסור ברחיצה בסכנה והיכא דאין סכנה שפיר דמי, ע"ש ודו"ק. וה"ה בימי בין המצרים דלא שנא, אף שלכמה דברים ספירת העומר קילא מימי בין המצרים, מ"מ הכא חד טעמא להו. וע"ע בשו"ת יחו"ד (ח"א סי' לח). ובפרט אם הוא לצורך בריאות הגוף והנפש או רפואה שמותר לרחוץ בים או בבריכה גם בימים אלו, כן הורה הגר"ח קניבסקי (אורחות רבינו שם, תורת המועדים ס"ג אות ב). והביא שכן נהג החזו"א לצורך בריאותו לרחוץ בים עד ראש חודש אב, ע"ש. ואף בזה יזהר שלא יביא עצמו לידי סכנה כגון שירחץ בעמוקים וכל כיוצ"ב.  

 

לכן מותר ללכת לים או לבריכה (כמובן בהפרדה מלאה) בימי בין המצרים. ובפרט שעושה כן לצורך רפואה. רק יש להיזהר לא להביא עצמו לידי סכנה, כגון לשחות במים עמוקים וכדו'. וטוב להימנע מללכת לים או לבריכה מראש חודש אב שממעטין בו בשמחה ובכמה הנאות, אבל אינו מעיקר הדין

0 תגובות