תשובה: כתב בש"ע (סי' תקנא ס"ג) שבוע שחל בו תשעה באב, אסורים לספר ולכבס, אפילו אינו רוצה ללובשו עתה אלא להניחו לאחר תשעה באב, ואפילו אין לו אלא חלוק אחד, אסור. וכן המכובסים מקודם, בין ללבוש בין להציע בהם המטה, ואפילו מטפחות הידיים והשלחן, אסור. ע"כ. והרמ"א (שם בס"ד) ס"ל להחמיר בזה מראש חודש). והנה יש לדון במגבות בית כנסת שהם מלוכלות תדיר וחייב לכבסן לשמור על הגיינה בסיסית האם שרי לכבסן ולהשתמש בהן בשבוע שחל בו ת"ב (ולבני אשכנז החל מראש חודש). והן אמת שיש לדון בשאלה זו מב' צדדים. א. לגבי איסור כיבוס דהיינו האם יכול גבאי בית הכנסת לכבסם ב. באופן שכבר כיבסו האם שרי לציבור להשתמש בהם. והנה בשו"ת מנחת יצחק (ח"י סי' מד) כתב לדון במי שמתאכסן בבית מלון או בבית חבירו אחר ר"ח אב האם שרי לו לישן על המצעים וכלי המטה שהבית מלון מחליף בכל יום. והעלה דשרי לו לישן על מצעים אלו. ולכתחילה יניחם על גבי הקרקע כמו שכתב בספר לחם הפנים (סי' שעו) בשם המהר"ש מלובלין שאם הניח הבגד על קרקע עולם שעה אחת מותר, ויבקש מבעל הבית מלון שלא יחליף הסדינים והמצעים בשאר הימים שישהה שם. ומכל מקום אם החליפו אותם בסדינים ומצעים מותר לו להשתמש בהם בדיעבד. ע"ש. גם בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יג סי' סא) כתב להקל בזה. וכ"כ בשו"ת עמק התשובה (ראטה, סי' צב אות ט) שאם בא אורח לחבירו שנוהגים להחליף הסדין משום נקיות, כי לא נעים לאורח לישן על סדין שישב עליו חבירו מקדם, מותר להחליפו בשבוע שחל בו תשעה באב. ע"ש. ומרן הגר"ע יוסף זצוק"ל הביא כל הנ"ל (חזו"ע עמ' רלב בבאו') והוסיף דיש לצרף דברי הרמב"ם וסיעתו דאין איסור ללבוש המכובסים גם בשבוע שחל בו תשעה באב. ועוד שכתב בשו"ת ציץ אליעזר (שם) שההיתר הוא גם לבעל הבית מלון בעצמו כי רוב בני האדם נמאסים לשכב על סדינים וציפות ששכב עליהם אדם אחר, ונחשבים כאיסטנסים לדבר זה. הלכך החלפת הסדינים והמצעות נעשית בהכרח ושפיר דמי, ע"ש. וכן כתב בשו"ת קנין תורה (ח"ז סי' קכו), ע"ש. וכן בספר אשרי האיש להגרי"ש אלישיב (מועדים, עמ' תעג) כתב שהמתארח בבית מלון וכדו', מותר לו להשתמש במצעים נקיים ומכובסים, ואינו צריך להשתמש במצעים שישמשו את האורחים שקדמו לו. וכן לבעל המלון מותר להחליף את המצעים והסדינים עבור האורחים המגיעים, ע"ש. 


הלכך מכל הנ"ל מותר לגבאי בית הכנסת לכבס ולהחליף את מגבות הידיים אף בשבוע שחל בו תשעה באב בין לבני ספרד ובין לבני אשכנז, וכן מותר לציבור להשתמש במגבות אלו

0 תגובות