תשובה: כתב הרמב"ם (פ"י מהל' ספר תורה ה"ח) כל הטמאים, ואפילו גויים, מותרים לאחוז ספר תורה ולקרות בו, ע"כ. וראה בספר חסידים (סי' תתקיד) שאין ליתן לגוי ספר תורה בתור משכון, ע"ש. ונראה דרק משום הזלזול שבדבר שנותן לו בתור משכון, הדבר אסור, אבל להחזיק מעט את הספר בידו, אין איסור. וראה בש"ע (יו"ד סי' רפב ס"ט) שכתב, כל הטמאים, אפילו נדות, מותרים לאחוז בס"ת ולקרות בו. והוא שלא יהיו ידיהם מטונפות או מלוכלכות, ע"כ. ובספר שלחן גבוה (יו"ד שם) ביאר שהש"ע השמיט את תיבת 'גויים' משום שכללו בכלל הטמאים, ע"ש. וראה עוד בשו"ת שרידי אש (יו"ד, סי' עט) שהתיר בתנאים מסוימים לתת ספר תורה לתערוכה של השלטונות למרות שהיא מנוהלת על ידי גויים. וכ"מ מד' הט"ז (יו"ד סי' שמט ס"ק א. הו"ד במ"ב שם ס"ק יג וע"ש בבאו"ה ד"ה וליתנו)ובשו"ת מים רבים (ח"ב סי' נא - נג) דן לגבי אנוסים שהתחילו להתקרב לדת, אך עדין לא מלו, האם מותר לכבדם לפתוח את ארון הקודש ולהוציא את הספר תורה. ובתחילה הביא מאחד הגדולים, שדן להתיר ע"פ דברי הרמב"ם (הנ"ל) שאם לגוי מותר להחזיק ספר תורה, כל שכן שמותר לישראל ערל שבא להתקרב לדת להחזיק את הספר תורה. אך ממשיך המים רבים שם וכותב כי הש"ע (שם) שהעתיק את דברי הרמב"ם, השמיט את התיבות 'ואפילו גויים'. ולמעשה הסיק שם, שאם ממקום טינופת צריך להרחיק את ספר התורה, משום שנראה שמבזה התורה כשמקרבים אותו במקום נמאס ומטונף, וכידוע דקדוקים רבים דקדקו הפוסקים על נקיות וטהרת האוחז בספר תורה, ושצריך לנהוג בו כבוד גדול, כל שכן שיש להרחיקו ממגע ערל, שאין דבר מאוס כערלה, ויחשב לנו הדבר לשמצה, לפי שאין אנו חרדים לכבוד התורה, להיות קנאים לעמוד על משמרתנו אשר לא יקרב פגום וטמא אצלה, כי הגם שהיא אינה מקפדת על עצמה, ואינה מתפעלת, אפילו הכי חובה עלינו להקפיד ולחוש שישמשוה בני אדם מהוגנים ונקיים, ע"ש. ועי' בשו"ת כתב סופר (חאו"ח סי' לז) שכתב דזלזול הוא לספר תורה לטלטל על ידי עכו"ם, ע"ש. ועוד יש לומר שהעכו"ם מזלזלים הם בספרים ופעמים יכולים לבוא לידי ביזיון וכהא דכתב בחסד לאלפים (סי' קנא סי"ט) שאין ליתן לעכו"ם לכבס מטפחות של ס"ת. וכן מצינו טובא האי חששא בד' הפוסקים. ואפשר דמכיון שהם לא מקפידים על נקיון הידיים, הוא בכלל מש"כ הש"ע דלעיל ולכן יש לחוש ולא לתת להם להחזיק בספרי קודש. 

 

ולכן להלכה, אין כדאי לתת לגוי לסדר הספרים בבית המדרש. אמנם שיש צורך גדול, מותר, ובלבד שיעמדו על המשמר שלא יבואו לידי בזיון

0 תגובות