תשובה: מותר לקנות מזגן ולהתקינו בימים אלו, ימי בין המצרים שחם מאוד ואף בתשעת הימים מותר, כי אין פה ענין של שמחה (ספר ישועות דניאל עמ' יז בשם הגר"ז אולמן. וכ"כ בספר אבני שיש עמ' רכ בשם הגרח"פ שיינברג זצ"ל דאין זה בכלל בנין של הרווחה. ובספר ירושלים במועדיה עמ' רה כתב בשם הגר"א נבנצאל שליט"א דאם סובל מחום הוי גדר של חולי ולכן יכול לקנות מזגן אף בתשעת הימים. ע"ש. וכ"כ בספר מבית לוי ענייני בין המצרים, עמ' יג הע' י בשם בעל שבט הלוי, ועוד).

***

חתימת חוזה על דירה בימי בין המצרים - בשו"ת אור לציון (ח"ג עמ' רמ) כתב שמותר לחתום חוזה על דירה בימי בין המצרים ואף ביום תשעה באב מותר לחתום חוזה דהוי דבר האבד, שמא יקדמנו אחר. ע"ש. וראה בחזו"ע (עמ' קסח-קסט).

0 תגובות