תשובה: בש"ע (סי' נה ס"כ) כתב, היו עשרה במקום אחד ואומרים קדיש וקדושה, אפילו מי שאינו עמהם יכול לענות. וי"א שצריך שלא יהא מפסיק טינוף או עבודת כוכבים, ע"כ (ומש"כ הכא מרן בלשון יש אומרים, אינם חולקים על הדין המובא בתחילת הסע' אלא מפרשים אותו. עי' כה"ח שם ס"ק צא ובשו"ת יחו"ד ח"ב סי' סח). ובבאור הלכה זו מובא בבא"ח (ש"ר פ' ויחי ס"ז) ובכה"ח (שם ס"ק צד) שהש"ע מיירי שטינוף או גוי מפסיקים שהעונה נמצא ברשות אחרת ולא כשהגוי נמצא עם הציבור באותה רשות. ולכן אם נכנס גוי לבית הכנסת, אפילו אותם העומדים מאחריו, יכולים לענות על כל הדברים שבקדושה. וכ"פ מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל (שו"ת יחו"ד ח"ב סי' סח. וכ"ה בילקו"י ח"א מהדו' תשמ"ה הל' נשיאת כפיים סכ"ד בבאו'). ואף שיש שהחמירו בזה, הכי דעת רבותינו הפוסקים דלעיל. ובפרט כאשר איכא בזה משום דרכי שלום וכו'.

הלכך להלכה, אין איסור לענות דברים שבקדושה או להתפלל כאשר גוי נמצא בבית הכנסת

0 תגובות