תשובה: מרן הב"י ביו"ד (סוס"י שדמ) כתב בשם הכל בו (סי' קיד) שאין לילך לקברות בראש חודש. והעתיק דבריו בחזו"ע (אבלות ח"ג עמ' ריא בבאו') להלכה, ע"ש. והנה הטעם שאין עולים לבית הקברות בראש חודש הוא משום שלא להגיע לידי בכי וצער. והנה בקברות צדיקים שלא מגיעים לידי צער שהרי כל המטרה היא ללכת ולבקש מנשמת הצדיק שיליץ טוב בעדינו ולהתפלל עלינו לאורך ימים לעבודת השי"ת, אין איסור לעלות בראש חודש, וכמש"כ הגאון הבא"ח לגבי חנוכה (עי' בפ' וישב ש"ר אות כב, ובאיזה מקומן כתבנו שגם הגאון ר' חיים פאלג'י בספרו מועד לכל חי מסכים עימו ואין הכרח שחולק עליו, ואין כאן מקומו להאריך בזה). וה"ה בזה בראש חודש. וכן מצינו בספר שבחי המהרח"ו (עמ' כח) שאפשר לעלות בראש חודש לקברות צדיקים, ע"ש. וכ"פ מורינו הראשון לציון הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א בספרו ילקו"י (אבלות, עמ' תרפח) [וע"פ הקבלה עדיף יותר ללכת לקברי צדיקים בערב ראש חודש, כי יעויין להאריז"ל בשער היחודים (דף ה) שבשבתות ויום טוב וראש חודש הנפשות עולות לגן עדן ואינם עומדות שם בקבריהם, ואינך יכול להשיג דבר עם א' שאינו שם, ושאר כל הימים הם טובים, אמנם היותר טובים ומובחרים הם ערב ראש חודש ובט"ו לחודש, ע"ש. גם בשער הגלגולים (הקדמה לח, כתבי האר"י) מובא, גם ציוה אותי, שלא אמנע מלייחד היחודים שמסר לי, ושאם אלך להשתטח על קברי הצדיקים יהיה בערב ר"ח, או בט"ו יום לחודש, כי אז יש יותר הכנה מכל שאר הימים. ושלא אלך לא בשבת, ולא ביו"ט, ולא בר"ח, כי אז נפשותם עולות למעלה ואינם מושבות על הקבר, ע"ש].

 

לכן להלכה, מותר לעלות לקברי צדיקים בראש חודש. 

0 תגובות