תשובה: כתב מרן בש"ע (יו"ד סי' רצא ס"ב) ואם שכר הבית מעובד כוכבים או ששכרו לעובד כוכבים נוטלה ויוצא, ע"כ. ומקורו ברוך מד' הגמ' (ב"מ קב.) ובשו"ת שאילת יעבץ (ח"ב סי' קכא) כתב, ומשמע לא זו בלבד שבאופן זה רשאי לקחת, אלא שחובה היא ג"כ. וכהוראת לשון נוטלה ולא קאמר רשאי לטלה אלא דחיובא נמי איכא וטעמא ודאי משום דילמא אתי למעבד בה מידי דבזיונא, ע"ש. וכ"מ בערוך השלחן (סי' רצא ס"ג) ובבא"ח (פ' כי תבוא ש"ש בסוף ההקדמה). הלכך יהודי המשכיר דירה לגוי צריך את המזוזות שלא יגיעו לידי ביזון (ומסתבר שבבית מלון, צימר או בית הארחה אין צורך להוציא את המזוזות שמכיון שמתארח ליום או כמה ימים אין חשש לבזיון

0 תגובות