תשובה: לחם שנעשה על דעת להפיק ממנו פירורי לחם, דהיינו אף שנאמר שעושים אותם בתחילה לחם ולאחר מכן מייבשים ומוסיפים תבלינים וכו', נראה שיש לברך על פירורי לחם אלו, אם אוכלם בפני עצמם, ברכת 'בורא מיני מזונות' משום שהם נכססים ופריכים ודמי למה שכתב בש"ע (סי' קסח ס"ז). וכן אינם נעשים לקביעות סעודה ודמי למה שכתב כה"ח (סי' קסח ס"ק סו), ע"ש. וכן הוא הברכה על צנימים הנמכרים בשווקים (של חברת אוסם וכדו') שנעשה ע"ד לכסוס ומברכים עליהם ברכת 'במ"מ'. וכ"כ בספר שערי הברכה (עמ' תשטו) לגבי פירורי לחם, ע"ש. הלכך להלכה, אדם שאוכל פירורי לחם כמות שהם, מברך עליהם 'בורא מיני מזונות'

0 תגובות