למדנו לפני כמה ימים, שמי ששכח להזכיר "רצה והחליצנו" בסעודת ליל שבת, או בסעודת השבת בבוקר, עליו לחזור ולברך שוב ברכת המזון.


והסברנו, שבסעודה שיש חיוב לאכול אותה  עם פת בשבת, אם שכח "רצה והחליצנו", עליו לחזור ולברך שוב. אבל בסעודה שאין חיוב לאכול בה פת, אם שכח לומר "רצה והחליצנו", אינו צריך לחזור ולברך שוב ברכת המזון. ולכן, אם לדוגמא אכל אדם סעודה בשבת בבוקר, ובירך ברכת המזון כהלכה. ואחר כך אכל סעודה נוספת, ואז שכח לומר רצה והחליצנו, אינו צריך לחזור ולברך שנית, שהרי הסעודה הנוספת, לכל הדעות אינה חובה בשבת.


ויתירה מזו, אפילו מי ששכח לומר רצה והחליצנו בסעודה שלישית של שבת, הדין הוא שאינו חוזר לברך ברכת המזון, מפני שלדעת הרבה פוסקים, אין חיוב לאכול סעודה שלישית עם פת לחם בשבת, וממילא אין צורך לחזור על ברכת המזון.


הדין בסעודת שבת בבוקר
נחלקו רבותינו הראשונים, לגבי סעודה שניה, היא הסעודה שאוכלים בשבת בבוקר, האם חובה לאכול בסעודה הזו פת ממש, או שמספיק לאכול בסעודה הזו עוגות ועוגיות וכדומה. אולם רוב הפוסקים סוברים, שחובה לאכול סעודה שניה עם פת ממש, וכן אנו פוסקים, ולכן מי ששכח להזכיר רצה והחליצנו בסעודה שניה של שבת, עליו לחזור ולברך ברכת המזון.


מי שאכל עוגות בבוקר
לאור האמור, כתב הגאון רבי יצחק הררי (מגדולי חכמי חלאב), בשו"ת זכור ליצחק (סימן פ), שמי שאכל בשבת בבוקר אחרי התפילה, עוגות ועוגיות וכדומה, ובירך על המחיה, ואחרי שעה או שעתיים אכל סעודה עם פת, ושכח להזכיר רצה והחליצנו, עליו לחזור ולברך ברכת המזון שנית, מפני ש"אין שום פוסק" שיאמר שיוצאים ידי חובת סעודה שניה בשבת בעוגות ועוגיות, ואם כן, נמצא שהסעודה שאוכל כעת עם פת, היא סעודה שניה, וממילא אם לא הזכיר רצה והחליצנו, עליו לחזור ולברך שנית.


דברי מרן זצ"ל
אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע ח"ב עמוד שמו) העיר על כך, שבאמת מצאנו כמה ראשונים שסוברים שאפילו בסעודה שניה של שבת, מספיק שיאכל עוגות או עוגיות, והביא שכן דעת רבינו ישעיה הראשון (בפסקיו לסוכה דף כז.), ושגם הרשב"א הביא שיטה כזו.


לפיכך, פסק, שמי שאכל בשבת בבוקר, עוגות ועוגיות וכדומה, (כמובן, לכל הפחות בשיעור כזית, שהוא שיעור עשרים ושבעה גרם), הרי הסעודה שאוכל לאחר מכן עם פת, יש מקום לומר שהיא נחשבת לו כ"סעודה שלישית", ובסעודה שלישית, הרי הדין הוא שאם שכח לומר רצה והחליצנו, אינו חוזר לברך שנית. (ומרן זצ"ל הביא עוד סיועים וחיזוקים לסברא זו).


ולסיכום: מי שאכל בשחרית של שבת עוגות או עוגיות, והסעודה של שבת העיקרית, שהיא עם פת ותבשיל, אכל אותה לאחר כמה שעות, ובסעודה הזו שכח להזכיר רצה והחליצנו בברכת המזון, אינו צריך לחזור, ודינו כמו כל סעודה שלישית של שבת.

0 תגובות