תשובה: הרמב"ם (פרק יז מהמ"א הל' יז) כתב, קליות של גוים מותרים, ולא גזרו עליהם משום בישולי גויים, שאין אדם מזמין חבירו על הקליות, ע"כ. וכתב מרן הכסף משנה (שם), ומכאן נהגו היתר לאכול אפונים קלויים שקולים אותם הגויים ולא פיקפק אדם עליהם מעולם, ע"כ. וכ"כ עוד בבית יוסף (סי' קיג). וה"ה ל'פופקורן' שאין אדם מזמין את חבירו על 'פופקורן', וע"כ אין בהם איסור של בישולי גויים. והכא יש לומר שהוא אליבא דכולי עלמא. דאף לפי הגרי"ח מבבל (פ' חוקת ש"ש אות יב) שכתב, אפונים שקלו אותם גויים, רבינו האר"י אסר אותם מן הדין, לפי שעולים על שלחן מלכים ושרים, ע"כ. ובשו"ת חיים שאל (ח"א סי' עד אות ו) כתב, אפונים קלויים ע"י גויים המובאים מתונס לליוורנו, וכאן בליוורנו אינם עולים על שלחן שרים, ואפילו על שלחן הדיוטות, מספקא לי אם יש לאוסרם לפי דעת האר"י שלא היה אוכלם משום בישולי גויים, משום שבמקומו היו עולים על שלחן שרים. ודעתי נוטה לאסור, ע"כ. וב'פופקורן' בשום מקום אינו עולה על שלחן מלכים ולכן שרי לכולי עלמא. ולכן להלכה, לכל הדעות אין ב'פופקורן' איסור בישולי גויים.

0 תגובות