תשובה: מים הם אחד משבעה משקין המכשירין לקבל טומאה. והנה בדבר מאכל שהדרך לאוכלו במזלג, אין צריך ליטול את ידיו, אף אם אוכלו ביד כמבואר בערוך השלחן (סי' קנח ס"ק יב) ובכה"ח (שם ס"ק כג) והמ"ב (שם ס"ק כ) וכ"פ בילקו"י (ח"ג עמ' לט) ועוד, ושכן נוהגים. והנה כנפיים שהדרך לאוכלם ביד, צריך ליטול ידיים, ואף שמעורב בהם שמן סויה או קנולה (ועוד תבלינים) ושמן זה לא מכשיר לקבל טומאה (שרק שמן זית מכשיר לקבל טומאה דהוי מז' משקין) מ"מ הרוב הוא מים והרמב"ם (פרק טז מהלכות טומאת אוכלין ה"ד) כתב שבשאר משקין אזלינן בתר רובא לענין קבלת טומאה, ובמים אפילו כל שהן חשיב הכל משקה. והראב"ד שם חלק על הרמב"ם וסבירא ליה דדין מים כדין שאר משקין ואזלינן בתר רובא, ע"ש. ובענייננו לכו"ע יצטרך ליטול ידיים דאזלינן בתר רובא ורובא מים. והן אמת שבכנף אחד לבד, אין שיעור כזית, ואולי בהצטרף סברא נוספת שהמים מבושלים היה אפשר להקל ולא ליטול ידיים (יעויין ביביע אומר ח"ט חאו"ח סי' קח אות פג) אבל מכיון שבדר"כ אוכלים כמה כנפיים שבהצטרף כולם איכא כזית, חשיב כאוכל כזית ולא מסתכלים על כל כנף בנפרד וכמו שכתבנו בשו"ת אשר השיב (ח"א עמ' פ). ועי' בספר במחיצת החזו"א (הלפרין, עמ' 207) שהחזו"א היה נוטל ידיו לאכילת בשר עוף משום טיבולו במשקה, אבל משהוציאו את העצמות והיה מוכן לאכילה במזלג, לא נטל, ע"ש. וע"ע בספר מעשה רב דדג הנקרא 'הערינ"ג' נקרא טיבולו במשקה. וכ"פ בילקו"י (ח"ג עמ' לח) שעוף מבושל או בשר שיש בו רטיבות מים טופח על מנת להטפיח אם אינו נמצא בסעודה, יש לו ליטול ידיו כדין נטילת ידיים לטיבולו במשקה, ע"ש. וכל זה בעוף מבושל, אבל בעוף צלוי או שמכינים אותו על האש, אף שערבו בו מים לפני הם מתייבשים בצליה ואין בהם טופח ע"מ להטפיח ולכן אין צריך נט"י וכמבואר במ"ב (שם ס"ק כד בשם המ"א והט"ז). וכ"פ בבא"ח (ש"ר פ' תזריע ס"כ) וכה"ח (סי' קנח ס"ק נד) ובילקו"י (שם) ודלא כדעת הגר"א שכתב שאם הודח במים קודם הצליה אז גם על המוהל היוצא מהבשר יש שם משקה, ע"ש [ושמא יש לצרף לסניף את דברי התוס' (פסחים קטו. ד"ה כל) שמקילים בדין טיבולו במשקה, וכן כמה אחרונים דס"ל שאין שם משקה על משקה מבושל. וראה בהליכות עולם (ח"א עמ' של), ודו"ק]. ונראה עוד שכיום גם עוף (מלבד כנפיים) מבושל דרכו לאכול במזלג, ולכן אין צריך ליטול את ידיו, אף אם פעמים נעזר בידיו וכמבואר לעיל. הלכך להלכה, הצולה כנפיים על האש (או בתנור באופן שנבלעים המים בכנפיים) אין צריך נטילת ידיים. והאוכל כנפיים מבושלים ויש בהם רטיבות של טופח ע"מ להטפיח, צריך ליטול ידיים. ואמנם האוכל שאר חלקי העוף מכיון שהדרך לאוכלם במזלג ולא בידיים, אין צריך ליטול את ידיו, אף אם באמצע אכילתו נעזר מידי פעם בידיו

0 תגובות