שאלה: במאפיה הסמוכה לביתינו, מוכרים לחם מיוחד לשבת ("פרנה"), ושמנו לב שלפעמים במרכז הלחם, יש חלק שאינו אפוי. האם יש בעיה בחימום הלחם הזה בשבת?


תשובה: ראשית, נכון הדבר, שדבר שנאפה לפני שבת, מותר לחזור ולחמם אותו בשבת על גבי הפלאטה, מפני ש"אין אפיה אחרי אפיה", ומאחר והפת כבר אפויה לגמרי, הרי שבהמשך החימום שלה, אף על פי שהיא חוזר להתחמם, אין איסור בשבת.


בן דרוסאי
ונחלקו רבותינו הראשונים, לגבי מאכל שהתבשל "כמאכל בן דרוסאי", כלומר, מאכל שהתבשל באופן קל, ולא נגמר בישולו, האם יש איסור מן התורה בהמשך בישולו או חימומו בשבת, או שאין בזה איסור מן התורה. ("בן דרוסאי", היה לסטים, עבריין, והוא היה רגיל לבשל את המאכלים שלו בישול קצר, והיה אוכל אותם כשהם אינם מבושלים היטב. רש"י שבת כ.).


ולמעשה, פסק מרן השלחן ערוך (בסימן שיח סעיף ד), שמאכל שלא נגמר בישולו לפני שבת, יש איסור לחזור ולבשל אותו, או לחמם אותו, בשבת. והסביר הגאון המשנה ברורה, שהכוונה בזה, שכל זמן שהתבשיל לא התבשל "כל צרכו", לגמרי, יש איסור לחמם אותו בשבת.


הדין בלחם
ובדין זה, אין חילוק בין תבשיל לבין מאפה, כי גם דבר אפוי, אם הוא לא נאפה כראוי לפני שבת, יש איסור לחזור ולחמם אותו בשבת, מפני שעל ידי כך ממשיכים את פעולת האפיה האסורה בהחלט בשבת.


ומכאן התשובה לשאלה שלפנינו. מי שקונה מאפה כזה, שלא נאפה כל צרכו, הרי שאסור בהחלט לחזור ולחמם אותו בשבת על גבי הפלאטה.


דברים הקשים ללימוד
ויש להוסיף על כך, מה שאמרו רבותינו בסוף מסכת הוריות (דף יג:), שאחד מן הדברים הגורמים לאדם שלא יצליח בלימודו ולא יבין היטב מה שלומד, הוא אכילת "פת שלא נתבשל כל צרכו", כלומר, פת לחם כזו, שלא אפו אותה כראוי, היא גורמת נזק לאדם, שלא יצליח בלימודו.


ולסיכום: פת שלא נאפתה כראוי לפני שבת, אסור לחזור ולחמם אותה בשבת.

0 תגובות