בפרשת השבוע כתוב "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'... לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת".
כתב ה'חתם סופר' לפרש את הפסוק על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש שעל ידי "השבת" מתברכים ששת ימי המעשה של כל ימות השבוע . אלא כדי שיגיע השפע לאדם צריך כלי להחזיק את הברכה, וכבר אמרו חז"ל "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום'
ולכן כל מגמתו של שטן להביא ריב בשבת ביום הגדול שהברכה מצויה בו, כדי שלא תמצא כלי מוכן לקבל ברכה, ועי"ז הוא מצליח לקלקל את כל השפע הפרנסה של כל ימות השבוע.
וזה הפירוש של הפסוק " ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם", פי' שמלאכת ששת ימי המעשה נעשה לכם בזכות קדושת יום השביעי, ולכן מבקשת התורה "  לא תבערו אש המחלוקת ביום השבת" כי זה הדבר שמקלקל את הברכה של השבת המשפיעה לכל ימות השבוע .
וכך כותב החיד"א " בעלות המנחה ב'ערב שבת' הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו, ובין המשרתים, והרבה טורח השטן בזה לחרחר ריב, והאיש הירא יכוף יצרו, ולא יעורר שום מחלוקת והקפדה, ואדרבה יבקש שלום", עכ"ל
 
ונזכה לקבל את השבת מתוך רוב שמחה
שבת שלום ומבורך,
הרב מנדל

 

0 תגובות