ס"דמותר לכתוב חשבונותיו ולחשוב יציאותיוע"כובמ"ב (שם ס"ק יחכתב דהוי דבר האבדשמא ישכחואין צורך לכתוב בשינוי וכמו שכתב בש"ע (שם ס"זדכל מה שהתירו לכתוב במועד, מותר אף ללא שינויואף שיש מחמירים לכתוב בשינוי כיון דאין כאן הפסד אם ישנה (ראה שער הציון סיתקמה ס"ק כג), מ"מ דעת הש"ע אינה כןכאמורוכ"כ גם בשער הציון (סיתקלז ס"ק מחבדעת מרןיעו"שונראה שאם אפשר לכתוב בטלפון וכיוצא בזה, עדיף שיעשה כן דבהכי נראה שקיל טפי ואף למאן דאסור הכא יהיה שרי דאף שמופיע כתב על המסך אין זה נחשב ככתיבה (מבקשי תורה ס' זכרון ח"ב בשם הגרי"ש אלישיב. בנתיבות ההלכה ל"ה עמ' רנג). וע"ע בחזו"ע (יו"ט, עמ' רו) בבאו' שכתב שכתיבה במחשב שכאשר מקישים על מקשי האותיות לא נרשמות האותיות אלא בזכרון המחשב, אין זה נחשב כתיבה כלל, ושכ"כ בשו"ת באר משה (ח"ז סי' לט) יעו"ש.  לכן להלכה, מי שרוצה לערוך קניות וחושש שמא ישכח מה הוא צריך אם לא יכתוב, מותר לו לכתוב בדף את רשימת הקניות. ואין חיוב לכתוב בשינוי. ואמנם, אם אפשר, טוב יותר לכתוב זאת בטלפון מאשר לכתוב על דף.

0 תגובות