רבים טועים בהגדרת המילה "מזל". להמון העם נראה כי הוא דבר הנופל ללא יד מכוונת, ללא סיבה וללא תכלית, כמו גלגל הרולטה. אך אין הדבר כן. "מזל" במקורו כוונתו לקבוצת כוכבים המייצגת הנהגה מסוימת מהנהגות הבורא.

נבאר עתה את ענין המזלות במבט כללי:

רבים טועים בהגדרת המילה "מזל". להמון העם נראה כי הוא דבר הנופל ללא יד מכוונת, ללא סיבה וללא תכלית, כמו גלגל הרולטה. אך אין הדבר כן. "מזל" במקורו כוונתו לקבוצת כוכבים המייצגת הנהגה מסוימת מהנהגות הבורא.

מערכת המזלות מהווה מכשיר שבאמצעותו מנהיג הבורא את עולמו, משלם שכר טוב לעושי רצונו וגם מעניש את עוברי רצונו. לדוגמה, אם רצונו של הבורא שמי הים יציפו את היבשה, הוא יעשה זאת באמצעות הממונים על מערכת הכוכבים. והכוכבים ישפיעו על המתרחש בארץ. לאחר שייעשה רצונו, תשוב המערכת לקדמותה.

הכוכבים ומשפטיהם הם חלק חיצוני של המערכת. שורשיה נעוצים בעולמות רוחניים של מלאכים המפעילים אותה. מערכת זו קרויה אסטרולוגיה.

המושג 'שנה' נובע מהמילה 'לשנות', שפירושה לחזור. כאשר המאורות מסיימים סיבוב שלם במסלולם, כלומר, כאשר הם חולפים על פני 12 מזלות הסתיימה שנה.

השנה מסומנת על ידי 12 מזלות שכוכביהם מאירים בראשית כל חודש. למזלות יש סדר קבוע ובלתי משתנה: טלה (המזל של חודש ניסן), שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי ודגים (המזל של חודש אדר). בשל קביעותם בגלגל המזלות הסובב את הרקיע, הם סובבים באופן שהאחד עולה מעל האופק, ואילו זה שמולו, בצד השני של הרקיע, שוקע. בחודש אייר, לדוגמה, עולה מזל שור, ומולו שוקע מזל עקרב (המזל של חודש חשון הנמצא בצד המקביל של הגלגל). בעלות השחר נראה המזל במשך שעתיים מעל האופק, ולאחר מכן בא המזל שאחריו.

המזל אינו רק סימן לבואו של החודש. הוא גם מסמל את מהות החודש. לדוגמה: מזלו של חודש תשרי הוא מאזניים. המילה מאזניים מתייחסת למשפט. בחודש זה חל יום הדין, שבו על האדם לתת דין וחשבון על מעשיו לפני בית דין של מעלה, ושם שוקלים את כל מעשיו במאזני משפט. גם כל העולם כולו, כולל המלאכים שברקיע, עומד למשפט ביום הדין.

הקב"ה אמר לאברהם: "הבט נא השמים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך" (בראשית ט"ו, ה'). אמר אברהם לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, בן ביתי יורש אותי? (הכוונה לעבדו, אליעזר, שכן אברהם היה חשוך בנים אז). אמר לו: לאו, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך! אמר לפניו: ריבונו של עולם, הסתכלתי באצטגנינות שלי (במזל שלי), ואיני ראוי להוליד בן. אמר לו: צא מאצטגנינות שלך, אין מזל לישראל! מה דעתך שצדק עומד במערב במצב שקיעה, אני מחזירו ומעמידו במזרח במצב זריחה. ביכולתי לשנות את מעמד כל הכוכבים ובעקבותיהם ישתנה מזלם של הברואים.

אברהם ראה באסטרולוגיה שאין לו סיכוי לחבוק בן, אך הבורא רצה לחונן אותו בבן ושינה את המפה. מזל צדק, שהיה במצב של שקיעה – עבר לזריחה. בעקבות כך נולדה אומה שכל קיומה נוגד את קביעת המזל, את הקיום העצמאי, כביכול, של העולם הזה. אין אנו שייכים לסדר הקיום הרגיל בעולם. המערכת החוקית מתנגדת לקיומו של עם ישראל כשם שהתנגדה להולדת יצחק אבינו. עם ישראל נמצא מעל המזל ומחובר ישירות לבורא! זוהי המשמעות הפנימית של דברי ה': "אין מזל לישראל", כי אנו נמצאים מעליו.

המערכת האסטרולוגית מוגבלת מצד נוסף: לכל אדם יש בחירה חופשית, והוא אדון למעשיו. גם אם גזרה עליו מערכת הכוכבים גזירה כל שהיא, מאפשרת לו הבחירה החופשית להתעלות, להעלות את דמותו הרוחנית בקבלות טובות ובמעשים טובים ולהתגבר על גזירה זו. האדם בוחר את דרכו באופן חופשי, ללא אילוץ כלשהו של מערכת הכוכבים. בחירה חופשית משמעותה חופש מוחלט מכל אילוץ. אם ייטיב את מעשיו, גם מזלו ישתפר.

הנהגת הכוכבים שמורה בכללותה רק לאומות העולם. כל מזל משפיע על קבוצת אומות מסוימת. עם ישראל אינו מקבל השפעה ממרום באמצעות אותם כללים והנהגות המיוצגים בטבע ובכוכבים. הקב"ה מתנהג עמנו בהנהגה על טבעית ובהשגחה פרטית, בהיותנו מקבלי תורתו. וזה מה שאמרו חכמינו (אבות ו', ב'): "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", העוסק בתורה הוא בן חורין מהשפעת המזלות ובידו לשנות את מצבו.

העם היהודי קשור ישירות לבורא, תוך דילוג על מערכת ההנהגה הכללית המונהגת על ידי המזלות, לכן אל לנו להסביר את קיומנו באמצעות נתונים הלקוחים ממערכת הכוכבים, שהרי זו אינה מראה אלא על מצבים זמניים, ואילו קיומנו הוא נצחי.

במשך למעלה מאלף שנה, מאז התגלה הבורא בסיני ומסר את התורה לעמו ישראל, הוא השפיע על נביאיו ומסר להם את דבר הנבואה. הנביא נקרא גם בשם "רואה", כי הוא יודע לגלות לאדם את צפונות נשמתו ואת התפקיד הרוחני הייחודי שהוטל עליו ממרום.

אומנם הכוכבים והמזלות מהווים מערכת אדירה של "שליחים", שדרכם אנו מונהגים ומושפעים, אך עלינו, כאמור, לדעת שהבורא הוא המנווט את מערכת הכוכבים כולה, ולכן אין לייחס כוח עצמי כלשהו לכוכב או למזל, כי הוא תלוי כולו בהחלטתו של ה', בורא הכלל.

0 תגובות