רבי חיים פלאג'י מחבר הספר 'כף החיים' 

מציין בספרו 'מועד לכל חי' סגולה "ערב ליל

שבועות – יפריש צ"א (91) פרוטות וישלים על 

שיעור ב' פעמים ב"ן

פעמיים ב"ן – 52X2 הם 104 שקלים, ולפי 

סגולת רבי חיים פלאג'י זיע"א מסוגלת במיוחד 

לרפואה ולזרע של קיימא ולכל הישועות.

 ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא סגולה לחשוכי בנים.

רבי חיים פלאג'י (פלאצ'י) נולד באיזמיר, לרבי יעקב 

פלאג'י ולקאלי קאדין. סבו מצד אמו היה רבי יוסף 

רפאל  בן חיים חזן מחבר ספר "חקרי לב" אשר בערוב 

ימיו עלה לארץ ישראל ושימש בה הראשון לציון.

בשנת התקס"ז בהיותו בן 19, התחתן רבי חיים, 

ובשנת התקע"ג קיבל את הסמכתו ל"החכם השלם" 

על ידי סבו רבי רפאל יוסף.

כל ימי חיי אביו, רבי יעקב, לא נאות רבי חיים לקבל 

עליו תפקיד ציבורי, ורק בשנת התקפ"ח קיבל עליו 

להיות דיין בבית דין וראש ישיבת "בית יעקב רבי" 

באיזמיר0 תגובות