תשובה: נראה שאם אין חשש שישכח, ימתין ויברך אותה לאחר חזרת הש"ץ, אבל אם יש חשש שישכח אם ישהה מלברכה, יכול לברך באמצע החזרה וכמש"כ בכיוצ"ב מרן זצוק"ל בספרו חזו"ע (ימים נוראים, עמ' קלח) שאם נצרך לנקביו בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, מותר לברך 'אשר יצר', משום שיש חשש שישכח לאחר מכן לברכה, ואף שהתם מיירי מדין הפסק וגם יש שהייה יותר ארוכה, מ"מ אף הכא אם יש חשש שישכח, שפיר דמי לברכה בחזרת הש"ץ ובפרט דאיכא עשרה שמאזינים לחזרת הש"ץ בלעדיו.

 

הלכך להלכה, מותר לברך ברכת 'אשר יצר' אם יש חשש שישכח לברכה לאחר מכן. ובפרט שיש עשרה מאזינים לחזרת הש"ץ בלעדיו

0 תגובות