תשובה: כתב מרן זצוק"ל בחזו"ע (שבת ח"ג עמ' נב בהע' ד"ה מפתח) שמפתח של מכונית אם הוא מיועד להפעלת המנוע, הוי כלי שמלאכתו לאיסור, אבל אם אפשר לפתוח בו דלת המכונית (באופן שלא נדלקת נורה במכונית) מותר לטלטל, בפרט לצורך הוצאת חפץ היתר מן המכונית, ע"ש.

ולגבי שלט של מכונית שמיועד אך ורק לדבר איסור (היום יש רכבים כאלה שההתנעה בהם היא על ידי כפתור ולא על ידי מפתח והרכב מזהה את המפתח ובכך אפשר להפעילו) הוא בודאי כלי שמלאכתו לאיסור ואף מוקצה מחמת חסרון כיס אחר שהוא יקר ערך לבעליו ומקפידים לשומרו לבל ינזק (ומה שכתב בחזו"ע ח"ג עמ' קלה דשלט של מכונית הוי כלי שמלאכתו לאיסור הוא לפי זמנו וכעת אנו רואים שמקפידים עליו לבל ינזק והוא יקר ערך ופעמים יקר ערך מאוד מאוד ודינו כדין מוקצה מחמת חסרון כי). ואם נמצא בצרור עם מפתחות אחרות שמיועדים לפתיחת דלת וכדו', שהם מלאכת היתר, אף שמותר לטלטל כל הצרור לפי המבואר במ"א (ריש סי' שח), ע"ש. וכ"פ המ"ב (שם ס"ק ה) וכ"פ בחזו"ע (שבת ח"ג עמ' קלה) ובהליכות עולם (ח"ג עמ' רב), ועוד אחרונים. מ"מ לא יבצר שאדם יכשל בכה"ג לגעת במוקצה עצמו וזה בודאי אסור דכל ההיתר הוא נגיעה במפתחות של הבית או בבסיס שמחזיק את המפתחות כמבואר באחרונים הנ"ל. ולכן יש להפרידו מערב שבת (ואינו נידון למש"כ בחזו"ע שבת ח"ג בהע' ד דהתם הוא מדין אחר, ודו"ק)

0 תגובות