בשו"ת אבני ישפה (ח"א סי' קיב אות א) כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שדברים קטנים מאוד כגון בגדים תחתונים או גרביים או עט לכתוב בו מותר לקנות אף בתשעת הימים (וכתב שם דשמא כוונתו לענין קניה אבל לענין שימוש לכאורה לא גרע מבגדים מכובסים שיש איסור להשתמש בהם. ע"כ. ולדידן בני ספרד שמותר ללבוש בגדים מכובסים עד שבוע שחל בו אם כן יהא מותר גם להשתמש בהם. על כל פנים לענין עט לא מיירי שאינו מלבוש). וכן ראיתי בהליכות שלמה (בין המצרים, עמ' תכט סי"ח) שהסתפק אם בגדי זיעה כגרביים גופיות ולבנים נוהג בהם איסור קניית בגדים חדשים בתשעת הימים וראה שם מילתא בטעמא ומה שדייק מדברי המ"ב (סי' תקנא ס"ק מה). ולגבי ספרי לימוד ראה באשרי האיש (מועדים, עמ' תסה) שהביא בשם הגרי"ש אלישיב שמצד הדין אפשר לקנות אותם בתשעת הימים, ועדיף לפני. ע"ש. וכנראה סברתו שאין על ספרי לימוד שם חשיבות כלל ולא נועדו ממילא לשימוש כעת ודומה לדין בגדים לבנים וכו', דלעיל. ואכן שם כתב שספרי קריאה לא יקנה בימים אלו. ע"ש. ועתה ראיתי בלקט יושר (ח"א חאו"ח עמ' קז ענין א) שכתב, והתיר (בעל תרומת הדשן) לקנות כלים חדשים כגון כפות וקערות אף על פי שכתוב באו"ח דאסור לתקן בגדים חדשים. ע"כ. הרי שהתיר לקנות דברים פעוטים, ואם כן יהא שרי לקנות עטים וכדו', שאין להם חשיבות כל כך (ושמא יש ללמוד מכאן גם לגבי בגדים שאינם חשובים כדוגמת בגדי זיעה, וי"ל). וכן ראיתי להגר"נ קרליץ שליט"א שהתיר לקנות כלים קטנים בתשעת הימים (ספר 'והגית' על אבלות המקדש, עמ' 492). 


לכן להלכה מותר מן הדין לקנות כלי כתיבה וספרי לימוד בתשעת הימים.

***

לפתח תמונות בתשעת הימים - ראיתי להגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א בספרו אור לארבע עשר (עמ' פה) שכתב שראוי שלא לפתח תמונות בתשעת הימים. ע"ש. וכנראה חשש בזה משום שמחה בימים אלו. ובאמת לא ראינו שכתבו הפוסקים לאסור בזה. וע"ע בילקו"י (ארבע תעניות, עמ' רמד). ולכן מעיקר הדין נראה דשרי בזה ואין לאסור.

0 תגובות