יש לדון כאן משני צדדים. א. מצד מלאכה בתשעה באב ב. שלא יהיה היסח הדעת מן האבלות. וחשבתי בתחילה לומר שיש לזה דין דבר האבד שהרי שמירת הילדים היא מיוחדת ליום תשעה באב ואי אפשר לדחותה לזמנים אחרים, ובפרט שמדובר בנערה הלומדת ולאחר מכן אינה חוזרת לעבוד שיש בזה יותר דבר האבד שהרי אין לה מקור פרנסה בזמנים אחרים. וכבר כתב מרן בש"ע (סי' תקנד סכ"ג) שמלאכת דבר האבד מותר אף ביום תשעה באב כדרך שאמרו בחולו של מועד. וכתבו כמה אחרונים שדעת מרן היא שמותר אף ע"י עצמו ואין צורך ע"י גוי. וכ"פ בחזו"ע (עמ' שכג). וראיתי בספר שאלת רב (עמ' שסז) שנשאל בזה הגר"ח קניבסקי שליט"א האם יכול להרשות לבתו הקטנה לעשות קייטנה בתשעה באב לשחק ולשמור על הילדים בתשלום שהרי זה עוזר לאמהות של הילדים להתענות יותר טוב. והשיב, אין ראוי כל כך. ונשאל לאחר מכן האם כדאי לשלוח ילדיו לקייטנה כזו משום שאינו כהוגן לעבוד בתשעה באב. והשיב, יתכן שמותר. ע"ש. וכנראה שכתב "לא ראוי" ולא כתב לשון איסור וכן לא אסר לשלוח ילדים לשם משום מה שכתבנו לעיל. וראיתי בספר תורת המועדים (ס"ק כז) שכתב בשם הגרי"ש אלישיב שנערה העושה קייטנה בתשעה באב אין לה לקחת כסף בתורת תשלום ושכר, אלא רק בתורת מתנה. ע"ש. וכנראה שכתב כן משום שהמ"ב (סי' תקנד ס"ק מח) החמיר שלא לעשות דבר האבד אלא רק ע"י גוי, לכן כתב לקחת את הכסף בתורת מתנה. וממילא אחר שיש הפסד, לא חששו לדין היסח הדעת מן האבלות, ודו"ק. ועדיין צ"ע לי בזה, ויש להאריך ולפלפל בזה, ואכמ"ל.

 

שאלה: אני עובדת בתשעה באב בתור מזכירה כי חוייבתי לעבוד ואין לי אפשרות לקחת חופש, האם מותר לי לשבת על כסא לפני חצות היום. כמו כן נשאלנו בעובד במכולת שחויב ע"י הבעלים לעבוד, האם מותר לו לשבת על כסא לפני חצות היום?

 

תשובה: הנה מצינו בפוסקים שכתבו שמעוברת זקנים וחלושים רשאים לשבת על כסא כרגיל וכמו כן מצינו שמותר לנסוע ברכב או לשבת באוטובוס ברכבת או במטוס על כסא וכן התירו לסנדק לשבת על כסא וכן העושה הגבהה לס"ת שמותר לו לישב על ספסל כרגיל והטעם משום שאינה ישיבה לתענוג, ועוד שהוא מנהג ולא החמירו באופנים אלו האמורים לעיל (עי' נטעי גבריאל עמ' שצא והלאה). ונראה דהוא הדין כאן שכל הישיבה אינה לתענוג אלא שהיא ללא ברירה אין לאסור לשבת על כסא ביום תשעה באב, ויש לי עוד כמה ראיות לזה, ואכמ"ל. הלכך למעשה מי שחויבה לעבוד בתשעה באב והיא מזכירה או עובדת במכולת כקופאית מותר לה לשבת על כסא אף לפני חצות היום.

0 תגובות