לגבי אכילת דגים בראש השנה שחל בשבת הנה הבאר היטב בסי' תקפג (ס"ק ג) כתב, רש"ל קיבל מזקנו שלא אכל דגים בראש השנה כדי למעט תאוותו במקצת דבר, ע"ש. ועי' בפמ"ג (ריש סי' תקפג) שכל דברי הרש"ל למי שהדגים חביבים עליו, אך למי שאינם חביבים כ"כ, יש לו לאכול דגים שנרבה ונפרה כדגים ואין עין הרע שולטת בהם, ע"ש. והוא מעין פשרה בין הדעות (ועי' בשד"ח, אס"ד ר"ה ס"ב אות ג, שכתב שאין לאכול דגים בר"ה משום שאדם שמח באכילתן ואין להרבות שמחה ביום הדין, ע"ש). ובחידושי הרשב"ץ לראש השנה (דף כה ע"ב) כתב דאשכחן ביומא (פג:) ר' מאיר בדיק בשמא, והרי כאן כתוב "דאג", לשון דאגה (ובמחזיק ברכה סי' תקפג סק"ג כתב שמצא לו סמך בתיקוני הזוהר דף נג ע"ב. וע"ע בברכ"י שם ס"ק ה). וכן הביאו במטה אפרים (סי' תקפג ס"ק ג). וכ"כ בקצה המטה שכן המנהג במדינתו. ובשו"ת בית יהודה במנהגים (דף קז ע"א) כתב, שהרבה משפחות מיוחסות נוהגות שלא לאכול דגים בראש השנה, והטעם של הנמנעים, משום שאין ראוי לשמוח כל כך ביום הדין, ע"כ. ואמנם רבי דוד אבודרהם (סדר תפילת ר"ה ד"ה גרסינן) כתב דיש לאכול דגים כדי לפרות ולרבות כדגים, ע"ש. וכן העתיק במ"ב (שם ס"ק ה) דברי הרד"א. ומקורו מד' המ"א (שם ס"ק ב). וכ"ה בב"ח (סי' תקצז). וכ"כ בקיצור השל"ה (הל' ראש השנה). ועי' בשו"ת מים חיים (משאש, סי' רמג) שכתב, וכן אני נוהג לאכול דגים בראש השנה ואיני חושש לדג אחד בכל התנ"ך צפון וטמון בין פסוקי נחמיה בתוספת אל"ף, ומה גם דאם ניחוש לזה, היה לן לחוש יותר בשבת שלא נאכל דגים, שמצווה לענגו ולא לדאוג וכו', ע"ש. וע"ע בחזו"ע (ימים נוראים, עמ' ק) שנראה ומסכים והולך דאפשר לאכול דגים בראש השנה ושכ"כ ר' דוד אבודרהם (דף ע"ב ע"א)ובפרט אם חל ראש השנה בשבת שלא יבטל מנהגו ויאכל דגים ואז יאמר באכילתו שירבו זכויותינו כדגים (כ"כ כה"ח סי' תקפג ס"ק ט בשם ספר רוח חיים למהר"ח פלאג'י, אות ה). וכנראה סברתו הוא משום שיש בזה פלוגתא מדין מדוע אין לאכול דגים. האם מדין ריבוי תענוג או סימנא מילתא, ויש אומרים דאין לחוש ומותר לאכול בראש השנה דגים, וכדלעיל, א"כ שחל ר"ה בשבת דאיכא מצוות עונג שבת, שפיר דמי לאכול דגים בר"ה שחל בשבת. שו"ר במעיין אומר (ח"ג עמ' רכד) שכתב בשם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל דמי שנוהג לאכול דגים כל שבת וגם נוהג שלא לאכול דגים בראש השנה, יכול לאכול דגים בראש השנה שחל בשבת, ע"ש. ובילקו"י (ימים נוראים, עמ' רסג) כתב, יש נמנעים מלאכול דג בראש השנה, משום שמצינו במקרא (נחמיה יג, טז) שכתוב בו דאג, והוי לשון דאגה. אולם אדרבה יש שנוהגים להקפיד להביא דגים בראש השנה על השלחן, ואומרים עליו, 'יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים'. ובפרט כשחל בשבת. וכן כתב רבי דוד אבודרהם. ומי שנוהג שלא לאכול דגים בראש השנה, וחל ראש השנה בשבת, יכול לאכול דגים. ולכן אין מניעה לאכול דגים בראש השנה, ובפרט אם חל ראש השנה בשבת

0 תגובות