אם האשה מתפללת ערבית בצאת השבת אינה צריכה לומר 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש' כיון שהבדילה בתפלתה באמירת 'ותודיענו' (ויש מחמירים שגם בזה תאמרנה 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש' לחוש לדברי כה"ח סי' רצט אות נט בשם החסד לאלפים שם אות ג). ויש להזהיר הנשים שלא ידליקו הנרות מבעוד יום כהרגלם בכל יום טוב שהרי הוא יום השבת, אלא ידליקו הנרות של יום טוב מעט אחר צאת הכוכבים [אשה המקפידה להוציא את השבת כדעת ר"ת צריכה להיזהר שלא להעביר מאש לאש לפני כן להדלקת נרות וכיוצ"ב, וכן טוב שלא תשים מרק קר על הפלטה שיש בו בישול בשבת, משום דהוי איסור דאורייתאואם נצרך להעביר מאש לאש, ואין פנאי לחכות לצאת השבת כדעת ר"ת, תעשה כן בשינוי והוי איסור דרבנן דשרי לפני צאת השבת כדעת ר"ת וכמו שכתבנו במקום אחר. או תאמר למי שלא מקפיד להוציא השבת כדעת ר"ת או לילד פחות מגיל בר מצוה או בת מצוה שידליקו הנר ע"י העברה מאש לאש. אבל איסור הכנה דהוי מדרבנן אין חיוב לחכות כצאת השבת דר"ת וכמו שכתבנו כמה פעמים שכן דעת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל וכמו שכתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקה בבאו'). וע"ע בזה בילקו"י (יו"ט, עמ' תקיד)].

0 תגובות