בימים הללו, ימים לא פשוטים עבור כל ישראל, ובפרט שחיילינו מסתכנים במלחמה נגד אויבינו, עלינו לזכור, כי מלחמות הערבים ושאר האומות העומדים לימינם, אינם גזירה שאין אנו יכולים לעמוד בה, אלא שה' יתברך מצפה מאיתנו שנשוב בתפילה לפניו, ונרבה בתפילות, ועל ידי זה יתרבה כח וגבורה לחיילינו, ויתן ה' סיעתא דשמיא שיוכלו לנצח את אויבינו, אך הכל תלוי במעשינו, בתשובה שלימה, בקבלות טובות, ובתפילות מעומק הלב. נחשוב נא על האמהות הדואגות לילדיהן אשר במלחמה, נחשוב על משפחות השבויים, ובכללם גם חיילים יקרים שעמדו על משמר ארצינו ונחטפו, כמה גדולה הדאגה להם!


לפני כמה עשרות שנים, היה החסיד המקובל רבי סלמאן מוצפי זצ"ל, עומד בבית הכנסת (כמדומני "מנחת יהודה") בירושלים, והיה מתפלל בקול רם, ברוב עם, בזעקות גדולות לה' שיציל את ישראל מאויביהם, ושיחיש לנו גאולה שלימה. הזדמן לשם האדמור מגור, רבי פנחס מנחם אלתר, ראה את רבי סלמן ואת זעקותיו, ואמר, "אילו היינו מתפללים כך בפולין, היינו זוכים לבטל את הגזירות שהיו שם"!


לומדים אנו, כמה גדול כוחה של תפילה, כמה גדול כוחה של תחינה לפני ה', שומע תפילות, טוב ומטיב לרעים ולטובים! לכן אסור להתרשל בדבר הזה, ועלינו להתחזק בכל הכוחות, כדוגמת הימים הנוראים, ולהרבות בתפילה, כי לה' הישועה!

0 תגובות