תשובה: איתא בש"ע (סי' צב ס"ח) מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר, הזיעה עולה ונבלע בקדירה ואוסרתה. הג"ה - אם היה חלב במחבת, בעינן ס' בתבשיל שבקדירה נגד החלב שבמחבת. וכל זה מיירי שהמחבת מגולה והזיעה עולה מן המאכל עצמו לקדירה שעליה, וגם מיירי שהוא בקרוב כל כך שהיד סולדת בזיעה במקום שנוגע בקדירה. אבל אם אין היד סולדת בזיעה, הכל שרי. ולכן תולין בשר לייבש על קדירות של חלב ולא חיישינן לזיעה שעולה. וכן אם המחבת מכוסה, הכל שרי, מידי דהוי אשתי קדירות נוגעות זו בזו דאין אוסרין זו את זו בנגיעה, כל שכן בזיעה. מיהו לכתחילה יש ליזהר בכל זה, ע"כ. וכתב הט"ז (שם ס"ק כט) מטעם זה נ"ל לי להתיר באם אפו בתנור 'פלאדי"ן' של חלב ואח"כ באותו מקום רותח הושיבו שם קדירה ובתוכו בשר דכל שאין החלב בעין במקום ההוא בתנור, הוי כקדירה של חלב ושתי קדירות לא אסרי אהדדי, ע"ש. ועוד לו בסי' צז (ס"ק ג) כתב, נשאלתי באישה שאפתה 'פלאדי"ן' של גבינה בתנור על קרקע שלו בלא כלי ואח"כ שמה שם קדרה של בשר רותחת על אותו המקום שהיה ה'פלאדי"ן'. והשבתי שאין כאן איסור דחרסית של תנור שבלעו מן החלב לא גרע מקדירה שמבשלין בתוכה חלב ונגעה בקדירה של בשר דאין שם איסור כמש"כ הפוסקים בשתי קדרות שנוגעות זו בזו ורמ"א מביאו סי' צב ס"ח, וכאן שהחמיר במחבת, היינו לכתחילה דווקא, ע"ש. וכ"פ בכה"ח (סי' צב ס"ק קג) בשם כמה פוסקים, ע"ש. ועי' בדרכי תשובה (סי' צב אות קפב) שכתב שאם מניח בשר עם כלי ולאחר מכן חלב עם כלי, אין להחמיר כלל, ע"ש. נמצא שאם המקום נקי משאריות חלב, שרי לתת על הפלטה קדרה של בשר או להיפך, וכן יש להוסיף עוד טעם שכאשר החלב נשפך על הפלטה הוא נשרף מחום הפלטה ולכן אין לאסור בזה. וכ"ש שמניח כל אחד בכלי המיוחד לו. ואם מנקה את המקום ומניח לחם או כל דבר פרווה, הוי נ"ט בר נ"ט כמבואר בספר הליכות עולם (ח"ז עמ' עט). ועי' בילקו"י (איסור והיתר, ח"ג עמ' תסד) שכתב להתיר להניח על פלטה שחיממו בה בשר ונטף על הפלטה בשר, בורקס חלבי וכדו', אחר נקיון משיירי מאכל בעין, והמחמיר לשפוך על הפלטה מים חמים מכלי ראשון, תע"ב, ע"ש.

 

הלכך להלכה, מותר לחמם על אותה פלטה מאכל חלבי ולאחר מכן מאכל בשרי כאשר כל אחד מונח במגש המיוחד לו. וגם מותר לחמם את שניהם יחד, כל אחד במגש שלו ואחד רחוק מעט מהשני.

 

0 תגובות