תשובה: לגבי טבילת כלי חשמלי, בשו"ת חלקת יעקב (יו"ד סי' מא) דן בכלים חשמליים האם צריכים הם טבילה. וכתב לפוטרם מב' סיבות. חדא מטעם שכלי שחיבורו פועל כאשר הוא רק שמחובר לחשמל נחשב ככלי המחובר לקרקע שאין בו תורת כלי. ואף שאפשרם לנתקם בקלות מהחשמל, אפ"ה חשיב מחוברים לקרקע וציין לדברי התפארת ישראל (כלים פי"א מ"ב, יכין אות יד) שכתב לענין דלת שבבית דנחשבת מחוברת לקרקע. ואין בה תורת כלי, אף אם אפשר בקלות להסירה מחיבורה לכותל. וכ"ה בספר שערים המצוינים בהלכה (לבעל הקיצור ש"ע, סי' לז ס"ק ז) מאותו סברא. והביא סימוכין לדבריו מהוראת החזו"א (אור"ח סי' נ אות ט) דהאיסור להשתמש בחשמל בשבת הוא משום בונה ומוכח שלדעת החזו"א החיבור לחשמל שבבית חשיב חיבור גמור, ע"ש. גם הגרש"ז אויערבך בשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סי' סו אות ד) הסכים לדברי החלקת יעקב שמכיון שעיקר תשמישו הוא ע"י חיבורו לקרקע, מקרי מחובר לקרקע וא"צ בטבילה. לעומתם בשו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' נז אות ג) כתב, ואל ישיאך ליבך להתיר ע"פ מי שרצה לומר דכיון דמחוברים ע"י החוט לכותל, נקרא כלי המחובר לקרקע שפטור מן הטבילה, דלענ"ד זה הבל ורעות רוח דהא גופא דכלי תלוש שחיברו לקרקע דפטור מן הטבילה, והא דידן פשיטא דע"פ הלכה לא נקרא מחובר לענין זה לפוטרו מטבילה ואין להאריך בפשוט, ע"ש. וכ"כ בשו"ת באר משה (ח"ד חאו"ח סי' ק) שאין מקום לפטור כלים חשמליים מטבילה משום חיבורם לחשמל שבבית. וכ"מ מדברי האגרו"מ (חיו"ד ח"א סי' נז) והמנחת יצחק (ח"ב סי' עב). וכ"ה בשו"ת מחזה אליהו (סי' קיב אות י). וצ"ל לסברתם שמכיון שאפשר בקלות לנתק את החיבור לחשמל שבבית, ממילא אינו חשיב חיבור גמור ולא בטל שם כלי מכלים אלו. ועוד שאפשר לחברם לגנרטור קטן וא"צ לחברם לחשמל שבבית ונמצא שאפשר להשתמש בהם גם ללא חיבור לקרקע. וכן הקומקום משמש למים גם אחר ניתוקו מהקיר כדכתב שם המחזה אליהו (והחלקת יעקב גופיה כתב שהוא פוסק כן רק בכלים שאין בהם שום אפשרות שימוש ללא חיבור לחשמל). ושאני דלת שהיא חלק מצורת הבית לכן גם חיבור קל, חשיב חיבור. והנה דעת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו הליכות עולם (ח"ז עמ' רסה ועמ' רסו בבאו) לחוש ולהטביל קומקום חשמלי. ואם יש חשש שיתקלקל במים, יתן אותו במתנה לגוי ויחזור וישאלנו ממנו, ע"ש. וכבר כתבנו ע"כ במקום אחר. וגם העלנו שהטובלם, יטבילם ללא ברכה. והכא יש להקל טפי שהרי בצימר נראה דיש לדמותו לכלי סחורה, כגון קיוסק וכדו', שכתבו כמה וכמה פוסקים לפטור מטבילה, שהרי חלק מהשירות של בעלי הצימר הוא הכלים וכו', והבעלים לא משתמשים בהם כלל וא"כ יש לצרף הסברא הזו לסברת החלקת יעקב ודעימיה ולפוטרו מטבילה.

 

ולכן להלכה, קומקום או מיחם חשמלי מותר להשתמש בהם לכתחילה בצימר אף שאינם טבולים (ושאר כלים חשמליים כדוגמת טוסטר וכדו', יש לברר שאכן לא השתמשו בזה קודם בבשר וחלב יחד או במאכלות אסורות).

0 תגובות