תשובה: מרן זצ"ל בחזו"ע (ברכות, עמ' שעב) כתב, מי שנותח ניתוח שבר, אפילו לא הוצרך אלא להרדמה מקומית, צריך לברך 'הגומל'. ומקורו ברוך מד' ההליכות שלמה (תפילה, עמ' ערה). ויש לעיין בזה כי ידוע שבהרדמה מקומית, אין שום חשש סכנה. שו"ר בספר נשמת אברהם (ח"ד עמ' קעא בנד"מ הע' ב) שהביא ד' הגרש"ז אויערבאך זצ"ל וכתב שלפי דעת הרופאים, הסיכון בהרדמה מקומית הוא קטן מאוד, יש לעיין מה בדיוק הגבול מתי לברך ברכת 'הגומל' ומתי אין צורך. והביא בשם הגרי"ש אלישיב שאין לברך 'הגומל', אלא רק בהרדמה כללית, ע"ש. וסיים שיש פעולות מסוכנות בהרדמה מקומית וקשה על הסברא שמברכים רק בהרדמה כללית ונשאר בצ"ע. על כל פנים בהרדמה מקומית שלפי הרופאים ליכא שום סכנה, כמו בטיפול שיניים וכל כיוצ"ב, אין לברך 'הגומל' בשם ומלכות.

0 תגובות