שאלה: אם בטעות הכנסתי לפי דבר מאכל ולא בירכתי עליו, כיצד עלי לנהוג?


תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף נ סוף עמוד ב), אמר רב יהודה, אמר רב: שכח והכניס אוכלין (דברי מאכל) לתוך פיו, בלא ברכה, מסלקן לצד אחד ומברך. כלומר, מי שטעה והכניס לפיו דבר מאכל בלי ברכה, עליו לסלק את המאכל שיהיה בצד אחד בתוך פיו, כדי שיוכל לברך, ויברך, וימשיך לאכול.


ושם בגמרא הובאו בענין זה שלוש ברייתות (כמו משניות), שנראות כסותרות זו את זו. ושלושתן עוסקות במי שהכניס דבר מאכל לפיו ולא בירך. באחת שנינו, שעליו לבלוע את מה שהכניס בלא ברכה. בשניה שנינו, שעליו לפלוט מפיו את מה שאכל, כי אסור לאכול בלא ברכה. ובשלישית שנינו, מסלקן לצד אחד ומברך, כדברי רב יהודה. והסבירו רבותינו, שהברייתות אינן סותרות זו את זו, וכך אמרו בגמרא:


הא דתניא בולען, כלומר, מה ששנינו שבולע את המאכל, הכוונה היא במשקאות, שאי אפשר לברך כאשר המשקה בתוך פיו, לכן יבלע אותו, ואם יש לו עוד מהמשקה, יברך וימשיך לשתות. ומה ששנינו שעליו לפלוט מפיו את המאכל, הכוונה היא במקרה שהמאכל לא נמאס לאחר שיוציאו אותו, כמו לדוגמא סוכריה, שאפשר להוציאה מהפה, לברך ולחזור לאוכלה. ומה ששנינו מסלקן לצד אחד, הכוונה במיני מאכל שאי אפשר לפלוט אותם, כי הם ימאסו, ואז בלית ברירה, יש לסלקן לצד אחד ולברך.


ומדוע באמת לא נאמר שבכל דבר מאכל, יסלק אותו לצד אחד ויברך? אמרו בגמרא, מפני שנאמר "ימלא פי תהלתך", שכל הפה יהיה מלא בברכת ה', ואין זה נכון לברך כאשר יש דבר מאכל בפה, ורק כשאין ברירה, התירו לסלק את המאכל לצד אחד ולברך.


ולהלכה, פסק מרן השלחן ערוך (סימן קעב), ממש כדברי הגמרא, שמי ששכח והכניס לפיו משקאות בלא ברכה, בולען, ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה. אולם הרמ"א כתב שיש לברך לאחר מכן על המשקה, שמאחר והוא נזכר מיד כשהוא שותה, עדיין שייך לברך על המשקה. ולכאורה כך היה נכון להורות לאשכנזים, שבדרך כלל פוסקים כדעת הרמ"א, אלא שכבר כתב המשנה ברורה בשם האחרונים, שרוב הפוסקים הסכימו לדעת מרן השלחן ערוך בזה, ולכן גם למנהג האשכנזים, מי שטעה ולא בירך על משקה, אינו יכול לברך עליו לאחר שבלע אותו.


אמנם בודאי שאם בא להמשיך לשתות עוד, יברך ברכה ראשונה, ויכוין לפטור גם את מה ששתה כבר.


ואם שכח והכניס דברי מאכל לתוך פיו, אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלוט אותו, אז יפלוט אותו מפיו, יברך עליו וישוב לאוכלו. ואם הוא דבר שנמאס, מסלקו לצד אחד בפיו ומברך.


ולסיכום: המכניס משקה לתוך פיו בלי ברכה, יבלע אותו, ואם בא לשתות עוד, יברך ויפטור גם את מה ששתה. ואם היה זה דבר מאכל שאפשר לפלוט אותו מהפה, יפלוט אותו ויברך עליו ויאכל אותו. ואם היה זה דבר מאכל שימאס אם יפלוט אותו, יסלק אותו לצד אחד בפיו, ויברך

0 תגובות