תשובה: נראה שיש להתיר ליישרם שהרי ראויים הם ללבישה בכל אופן שהתעקמו ולא הוי תיקון מנא. ואה"נ אם יהיה מצב כזה שלא יהיו ראויים ללבישה ללא שיישרו אותם, הוי תיקון מנא ואסור. ויש ללמוד כן ממש"כ בכה"ח (סי' שמ ס"ק ס) בענין מחט שנתעקמה שאסור לפושטה ומזה למד הרב מלך שלם במי שהיה לו בתי עינים (משקפיים) שנפתחו הרבה עד שאינו יכול לקרות בהם, דאינו יכול לתקנם, ע"ש. וה"ה בענייננו.

 אלא שיש להקשות שמד' הרב מלך שלם (הובא בכה"ח שם) מתבאר שדווקא שנפתחו הרבה, אסור להחזירם, משא"כ אם נפתח מעט שראוי ללבישה, לא הוי תיקון. ואמנם במחט מבואר בפוסקים שאפילו נתעקמה מעט, אסור לישרה. ושמא יש לחלק שמחט שנתעקמה המחט מעט, לא ראויה כבר לשימוש, משא"כ מוט של משקפיים, וי"ל שבמציאות אנו רואים שגם מחט שנתעקמה קצת ראויה לשימוש ובכל זאת אסרו להשתמש בה. ובאמת שבשש"כ (פט"ו סע"ז עמ' קפ) כתב שאסור ליישר את המוטות של המשקפיים בשבת וציין מקור נפתח לזה מד' המ"א (סי' שמ ס"ק יא). ואמנם יש לומר שאם אכן ניתן להשתמש כך במשקפיים, אף שהמוטות התעקמו מעט, לא הוי תיקון ולא דמי למחט דשמא אף שאפשר להשתמש שהיא עקומה, קשה לעשות כן, אבל במוטות המשקפיים שהתעקמו מעט חזינן שעדיין אנשים ממשיכים לענוד המשקפיים ולראות טוב, ואין הכי נמי אם יראה מטושטש לולי שיישר את המשקפיים, יהיה אסור ליישר המוטות. שו"ר שכעין זה כתב מו"ר הראש"ל שליט"א בשו"ת הראשון לציון (ח"א סי' לב). ולכן נראה להלכה שאם אחד מ'האפונים' התעקם ועדיין אפשר לחבוש את המשקפיים (מה שבדרך כלל קורה שהאפונים מתעקמים), אין איסור ליישרם ולסדרם בשבת.     

0 תגובות