תשובה: הנה כאן זה טעם בעלמא. והנה נחלקו בטעם מדוע צריך להמתין בין בשר לחלב דדעת  רש"י בפרק כל הבשר (חולין קה.) וז"ל אבל בשר אסור לאכול אחריו גבינה משום דבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך בטעמו, ע"כ. והרמב"ם (פ"ט מהל' מאכלות אסורות הל' כט)  כתב, מי שאכל בשר בתחילה וכו', לא יאכל אחריו גבינה וכו', מפני הבשר של בין השיניים שאינו סר בקינוח, עכ"ל. והנה בנדו"ד ששותה מבקבוק שאכל לפני זה מאכל בשרי ליכא בשר שבין השיניים. וכן אין חשש של מושך טעם, ולא דמי ללועס בשר, דהתם הוא טעם גמור, משא"כ הכא שהוא טעם בעלמא. ולכן הדבר מותר. הלכך להלכה, מי ששתה  מבקבוק כשאכל ארוחה בשרית, מותר בתוך שש שעות לשתות מאותו בקבוק כאשר אוכל ארוחה חלבית.

0 תגובות