תשובה: כיום מקובל מאוד להשתמש בשבבי בצל יבשים, או שבבי שום יבשים, וכן אבקת שום או אבקת בצל. ויש לשאול, האם ניתן להשתמש בהם, או לא, והשאלה היא הן על התקופה שהבצל או השום כבר יבשים, והן על התקופה שקדמה לייבושם, שנתקלפו ועבר עליהם לילה כשהם קלופים, ורק לאחר מכן יבשו אותם, האם כבר חל עליהם שם איסור, ונאסרים. בשו"ת יביע אומר (ח"ב חיו"ד סי' ז אות ז) מבואר שהכלל בזה הוא אם ניתן לאכול ממוצרים אלו כמות שהם, או לא, כי אם אי אפשר לאוכלם כמות שהם עכשיו, הרי שהם נפסלו לאכילה ובטל מעליהם שם בצל, והרי אפילו איסורי הנאה אם נתייבשו ונעשו כאפר, מותרים (וכמש”כ בשו"ת דגל אפרים סי' כח, ועוד אחרונים רבים), וכל שכן כאן, שאיסור לינת לילה הוא רק איסור סגולי, ואפשר לומר שאין לך בו אלא חידושו, ודיינו במה שאסרו חכמים, דהיינו בצל כמות שהוא קלוף, ובכל שינוי שנשתנה מברייתו אמרינן פנים חדשות באו לכאן ובטל מעליו איסור לינת לילה. וכמש"כ הדרכי תשובה (סי' קטז ס"ק עד), על אבקת ביצים, שהואיל ונעשתה הביצה כמו עפר, אין בה איסור. וע"ע בשו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' קיא). ולפי זה, אם קילפו את הבצל או השום ונשארו כמות שהם קלופים כל הלילה, ורק למחרת הכניסו אותם לייבוש, פקע מהם שם איסור, ומותר לאוכלם, שהואיל ועתה הם יבשים, ונשתנו הבצל או השום מכפי ברייתם, פנים חדשות באו לכאן, ושרי לאוכלם. והיוצא מזה נמי שאם בישלו או ריככו את השבבים הללו במים בלבד, בלא כל תערובת, כך שהחזירו אותם למצבם הקודם, קודם לייבושם, אין להשאירם עתה לילה בלא תערובת (ואף שהם מבושלים, גם בבצל מבושל יש דין לינת לילה וכדמוכח מכמה פוסקים), וכיון שבתהליך ייבוש שבבי הבצל, לא ניתן בהם שמן, מלח, או כל תערובת אחרת, אלא הם נתייבשו כמות שהם, אם כן, כל זמן שהם יבשים, ואינם ראויים לאכילה כמות שהם, הרי שאין בהם בעייה של לינת לילה, אבל עתה, כשחזרו ונתרככו ונעשו ראויים לאכילה, הרי שחוזר אליהם דין של בצל, ואם יעבור עליהם לילה כשהם בלא תערובת, לכתחילה יש בהם האיסור של לינת לילה. לכן להלכה, שבבי בצל יבש, וכן שבבי שום יבש, וכן אבקת שום, או אבקת בצל, הואיל ואינם ראויים לאכילה כפי שהם, בלא ריכוך ובישול, ממילא אין בהם איסור לינת לילה, ואף אם עבר לילה על הבצל או השום כשהם קלופים קודם שנתייבשו, ורק לאחר מכן ייבשו אותם, מותר להשתמש בהם, דפנים חדשות באו לכאן. אולם, אם חזר ובישל את השבבים במים בלבד (בלא תערובת), מעתה יש להיזהר לבל יעבור עליהם לילה בלא תערובת, כי הרי עתה הם ראויים לאכילה וחוזר עליהם דין של לינת לילה

0 תגובות