ברכי נפשי בליל ראש חודש לפני תפילת ערבית?

תשובה: הטור (אור"ח סי' תכג) כתב, ונוהגין בספרד לומר מזמור "ברכי נפשי" לפי שיש בו "עשה ירח למועדים", ע"כ. וכן הביאו בספרים מקור לאמירת מזמור "ברכי נפשי" מדברי הזוהר (מדרש נעלם, פ' וירא) שכתב שנוהגים לומר מזמור זה משום שבכל ראש חודש אומרות נשמות הצדיקים בגן עדן מזמור זה. ועי' בספר כה"ח (סי' תכב ס"ק ב) שהביא דברי הרב רוח חיים (סי' תכב ס"ק ב) לומר "ברכי נפשי" בליל ראש חודש לפני תפילת ערבית. וכ"כ בכתר שם טוב (ח"א דף קסג בהע').

והנה ביביע אומר (ח"ו חאו"ח סי' ל) כתב בשם רבינו האר"י (שער המצוות, פ' ואתחנן דף לה ע"ב. וכן הובא בשער הכוונות ריש דרושי הלילה תפילת ערבית דף נב ע"ב) שאין לקרוא מקרא בלילה אחר צאת הכוכבים משום שמקרא זה דינים, ולילה זה זמן דינים ואין ראוי לאומרם בזמן שליטתן חוץ מליל שבת. וכ"כ מרן החיד"א ועוד, יעו"ש ביביע אומר מש"כ בזה. וע"ע בילקו"י (ח"ג עמ' תרסד). ואם כן גם מזמור "ברכי נפשי" שהוא תהלים, אין לאומרו אחר צאת הכוכבים (עי' יביע אומר שם סוף אות ג). ועי' בבא"ח (ש"ר פ' פקודי ס"ב) שכתב שרבינו האר"י ז"ל (שער הכוונות דף נב:) הקפיד לא לומר מזמורים קודם תפילת ערבית. והעתיקו דבריו בכמה סידורים ולכן כתבו שלא לומר "ברכי נפשי" לפני תפילת ערבית (ובסידור עוד יוסף חי צידד שלא לומר מזמורים גם אם מתפללים ערבית לפני השקיעה או לפני. וראה בסידור קול אליהו, וי"ל בזה). ועי' בסידור חזו"ע שכתב דאם הגיע הלילה יש נוהגים שלא לומר מזמור "ברכי נפשי" משום שאין אומרים תהלים בלילה, והנוהגים לאמרו, יש להם על מה שיסמוכו, ע"ש. והיינו שהנוהגים לאומרו טוענים דהוי כסדר התפילה וכמו שאומרים "שיר למעלות" שהוא גם מזמור תהלים משום דהוי מסדר התפילה ורבינו האר"י הרי ס"ל (שם) דמה שהוא מסדר התפילה, שרי לאומרו. ועוד שעל פי הפשט אין איסור לקרוא מקרא בלילה (יעויין שער הציון סי' רלח ס"ק א בשם הפמ"ג שם מש"ז ס"ק א). ואף המחמירים מודים שאין בזה איסור (שער הציון שם). ומכל מקום ראינו למרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שלא נהג לומר מזמור "ברכי נפשי" לפני תפילת ערבית בראש חודש. וכן במנהגי בית יעקב (פ"ה סל"ח) כתב שהמדקדקים לא נהגו לאמרו. הלכך להלכה, המתפללים ערבית אחר צאת הכוכבים עדיף שלא יאמרו מזמור "ברכי נפשי". והאומרים, יש להם ע"מ שיסמוכו. וגם אם מתפללים ערבית מבעוד יום אין מניעה לאומרו.

0 תגובות