הנה תענית זו שונה משאר תעניות וכמו שכתב בספר שבולי הלקט (ענין פורים, סי' קצד) וז"ל, נהגו בני העולם להתענות ערב פורים לזכר דברי הצומות שעשו בימי מרדכי ואסתר ואף על פי שאותם הצומות היו בימי הפסח נהגו לסמוך התענית לפורים וכשחל פורים באחד בשבת מתענין ביום חמישי שלפניו. מצאתי בשם רבינו שלמה זצ"ל מעשה ואירע פורים באחד בשבת וקידמו הקהל להתענות בחמישי בשבת כמנהג הקהילות ובאה אשה אחת שהיתה צריכה לרכוב אצל השלטון ושאלה לרבינו אם היא יכולה להתענות למחר ותאכל היום מפני טורח הדרך ואמר הרב, תענית זה אינו מדברי תורה ולא מדברי סופרים אלא מנהג בעלמא שהרי תענית של מרדכי ואסתר היו בימי פסח. ואם נפש אדם לומר "דברי הצומות וזעקתם" כתוב, אין זה פירושו, אלא כך פירושו, על דברי הצומות והזעקות והצרות שעברו עליהן בימי המן קיבלו עליהן ימי הפורים לזכר הנס לדורות ואעפ"כ לא אתיר לאדם לפרוש מן הציבור דאמרינן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות. ע"כ. הרי שתענית זו היא תענית של שמחה ולא זכר לחורבן ואבלות. וע"ע במ"ב (סי' תרפו ס"ק ב). ובפמ"ג (סי' תקנא א"א ס"ק י) הביא דברי הא"ר (שם ס"א) שבי"ז בתמוז ועשרה בטבת יש להחמיר בכלי שיר בשאפשר כמו מר"ח עד ת"ב. ע"ש. ומשמע רק בתעניות אלו אבל בצום גדליה ותענית אסתר שרי. וכן מדוייק לכאורה מדברי הבן איש חי (פ' דברים ש"ר אות ה). ומדברי הקיצור שלחן ערוך (סי' תקנא ס"א). וכ"כ בשו"ת באר אליהו (סי' קל), מעיין אומר ח"ג (עמ' שסה). וכ"ד הגר"ח קניבסקי (הו"ד בספר ישמח ישראל פ"ד סכ"א). וראה עוד בהליכות שלמה (פורים, עמ' שצח), ודו"ק. [ויש לציין שדעת הגרי"ש אלישיב שאין ראוי לשמוע נגינה מכלי זמר ביום תענית אסתר, ואף שהתענית לא באה על הצרות, מ"מ יום תענית הוא. והו"ד באשרי האיש (ח"ג פמ"א אות כ). ובמקום אחר ראיתי שמביאים שהתיר לשמוע מוזיקה בקלטת]. הלכך אין איסור לשמוע שירים עם כלי נגינה ביום תענית אסתר שהוא תענית של שמחה ולא זכרון לאבלות.

 

ומותר להסתפר ולהתגלח בתענית אסתר [שו"ת רבבות אפרים (ח"ב סי' קפט אות ג) בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א. וכ"כ בשו"ת שיח יצחק (אור"ח סי' שס). וכתב שם דהטעם הוא שאין התענית משום צער אלא לזכר דברי הצומות וזעקתם וכתב דיש קצת סמך שיש לרחוץ ולהסתפר ביום תענית אסתר לזכר שהמן היה הבלן וסיפר למרדכי תספורת וכו'. ע"ש. וכן דעת הגרי"ש אלישיב כמובא בחוברת הנהגת רבינו (עמ' י). וע"ע ביפה ללב (סי' תרפו סע' ב) בטעמא דמתענים ביום י"ג אדר]. 

0 תגובות