תשובה: מרן בהליכות עולם (ח"ב עמ' קכו) כתב, השותה קפה חם, או תה חם, או מרק חם, אינו מברך אחריהם ברכה אחרונה כלל. ואפילו אם הניח הקפה עד שנצטנן מעט, ושתה רביעית בבת אחת, אינו מברך ברכה אחרונה כלל, כיון שאין דרך בני אדם לשתות הקפה בבת אחת כשהוא צונן, והשותהו כך, בטלה דעתו אצל כל אדם. ויש אומרים שאם הניח הקפה עד שנצטנן קצת ושתה רביעית בבת אחת, רשאי לברך ברכה אחרונה, והסומך על זה, יש לו על מה שיסמוך. אך לענין תה שמניחו עד שיצטנן קצת ושותה רביעית בבת אחת, יברך עליו ברכה אחרונה, 'בורא נפשות רבות'. וכן השותה מרק בכוס אחר שנצטנן מעט, ושתה ממנו רביעית בבת אחת, יברך 'בורא נפשות רבות', ע"כ. ובבאו' שם לגבי קפה, הביא מח' מערכה לקראת מערכה, האם מברכים על קפה שנצטנן ברכת, 'בורא נפשות', והכריע כאמור, ע"ש.

 

והנה לגבי נס קפה עם חלב נראה שאם הניח להצטנן ושתה רביעית דמי לקפה שהרי גם בקפה החולקים שסוברים לברך, ס"ל שלא שייך בטלה דעתו בברכה אחרונה כמו שכתב בשערי תשובה (סי' רד ס"ק ד). ואם מרן פסק שהשותה קפה בשיעור רביעית לאחר שנצטנן, יש לו על מה שיסמוך, ה"ה בנס קפה עם חלב. ונס קפה בודאי לא חשיב כתה משום שתה הרגילות לשתותו בשיעור רביעית, משא"כ נס קפה, ופשוט (ואמנם יש לעיין בזה שהיום יש מציאות של נס קפה קר שנמכר גם בשווקים ששותים אותו בשיעור רביעית, ואולי לפ"ז בנס קפה הוא הרגילות לשתות רביעית בבת אחת, או שמא מסתכלים על הנס החם ואותו אין רגילות לשתות כאשר הוא קר).         

0 תגובות