האם מותר להשתמש בכלים חד פעמיים או שמא יש בזה בל תשחית?

תשובה: כל שימוש שיש בו צורך האדם, אין בזה איסור בל תשחית. ראה שו”ע הרב (הל' שמירת הגוף והנפש סעי’ טו) שהיו אמוראים ששברו כיסאות וכדומה לצורך הסקה כשלא היה להם משהו אחר והיה קר מאוד, ע"ש. כלומר, כאשר הצורך שלך גדול מבחינתך משווי הכלי, מותר. וע”ע במגן אברהם (סי’ תקא ס”ק יג) ומשנה ברורה (שם ס”ק כח). כמו כן ידוע המחלוקת בענין זה לגבי הטלת אימה על ידי שבירת כלי, ובכלי פשוט מאוד, לכל הדעות מותר לשבור (ראה שדי חמד ח”א עמ’ 438). וראה עוד במשנה ברורה (סי’ תקס ס”ק ט) לענין שבירת כוס בחופה. וע"ע בפסקי תשובות (ח"ב עמ' תצד). וכן מצינו שאבלים קורעים את בגדיהם וליכא בהו בל תשחית ועוד כהנה וכהנה דוגמאות. לכן להלכה, אין איסור להשתמש בכלים חד פעמיים ואין בזה איסור בל תשחית

0 תגובות