בהלכה הקודמת ביארנו שאסור לאדם לרחוץ את רוב או כל גופו במים חמים בשבת, ואפילו במים חמים שהוחמו מערב שבת, או במים שהוחמו על ידי דוד שמש, אסור לרחוץ כל גופו בשבת, וטעם האיסור הוא מחמת גזירת חכמינו, שראו שהיו הבלנים (שהם אותם האחראים על בתי המרחץ) נכשלים בחילול שבת על ידי חימום המים לצורך הרחיצה, ולפיכך גזרו איסור על הרחיצה במים חמים בשבת. אולם ברחיצת מיעוט גופו, כגון פניו ידיו ורגליו ביום השבת, אין איסור כלל. (באופן שכמובן לא נעשה איסור בחימום המים, דהיינו שהוחמו המים מערב שבת או על ידי דוד שמש.)


ולעניין רחיצת כל גופו בשבת במים קרים, לדעת מרן רבינו יוסף קארו, אין בכך איסור כלל, ובלבד שייזהר היטב שלא יבוא לידי סחיטת השיער והמגבת, משום שיש בכך לפעמים איסור סחיטה בשבת, אולם מנהג האשכנזים להחמיר בזה שלא לרחוץ אפילו במים צוננים בשבת, מפני החשש שמא יבוא לידי סחיטת שיער ומעוד כמה טעמים. אולם במקום צער, יש להקל בזה אף למנהג האשכנזים, מפני שיש סוברים שבמקום צער לא גזרו בכלל איסור ברחיצה בשבת, וגם יש אומרים שלא נהגו איסור אלא בבתי מרחץ שהיו בזמנם שהיו טובלים כל גופם בכלי או בבור מלא מים, אבל בבתי מרחץ שיש בימינו בכל בית, ושנוהגים לשפוך מים על גופו ולא לטבול במים, אין בכך איסור, ולכן להלכה במקום צער יש להקל בכך אף למנהג האשכנזים.


אף על פי שאסור לרחוץ רוב גופו בשבת במים חמים, ואף במים פושרים יש לאסור לרחוץ כל גופו, מכל מקום בימי הקור, שהמים הזורמים בבית הם קרים מאד, מותר להוסיף עליהם מים חמים שהוחמו מערב שבת או על ידי דוד שמש, באופן שלא תורגש שום חמימות המים, אלא רק שתפוג מעט צינתם, אבל להביאם למצב שהם פושרים ממש, דהיינו שנרגשת בהם חמימות, ולרחוץ בהם, אסור. וכמבואר. ולעניין רחיצה ביום טוב, מכיוון שאין הלכה זו אקטואלית בימים אלו, נציין רק בקצרה, שמרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל סובר שמותר לרחוץ כל גופו במים חמים ביום טוב, ובלבד כאמור, שלא נעשה איסור בחימום המים.


על כל זאת יש להוסיף, שאסור לסחוט שיער בשבת. לכן יש להזהר אם חופפים את הראש בשבת, שלא להעביר את הסבון מצד לצד על הראש כדרך שעושים בימות החול, שיש בזה איסור סחיטה ממש, שסוחט את המים שבשיער עם הסבון, ומעביר למקום אחר.


0 תגובות