אתמול למדנו, שאין להעלות לתורה שני אחים, או אב ובנו, בזה אחר זה, מפני חשש עין הרע. שכך גם פסק בספר משנה ברורה, וכן היא מסקנת הפוסקים.


מהות הנזק
כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו ענף עץ אבות: "עין הרע", אינו רק על ידי שונאים בעלי עין רעה, אלא גם על ידי אוהבים, ואפילו על ידי תלמידי חכמים!


צא ולמד ממה שאמרו במסכת ברכות (דף נח:): רב פפא ורק הונא בנו של רבי יהושע, היו מהלכים בדרך, ופגשו את רבי חנינא בן רב איקא, אמרו לו, בראותינו אותך, עלינו לברך שתי ברכות, ברכת "שהחיינו", וברכת "שחלק מחכמתו ליראיו", (מרוב שמחתם בראותם אותו בירכו שהחיינו, ומחמת גדולתו בתורה שהיה מגדולי הדור, בירכו עליו שחלק מחכמתו ליראיו).


אמר להם, אף אני אברך עליכם שתי ברכות אלו! ונוסף עליהן, אברך גם את ברכת "ברוך חכם הרזים", מפני שאתם חשובים בעיני כנגד ששים רבוא מישראל, (ברכת חכם הרזים היה מברך מי שרואה יותר מששים ריבוא מישראל בבת אחת). אמרו לו, כל כך אתה חכם ונבון! ונתנו בו עין (הרע) ונפטר.


והדבר ברור שלגדולי ישראל, רב פפא ורב הונא ברבי יהושע, לא היתה חלילה איזו מדה רעה של צרות עין כלפי רבי חנינא בר רב איקא, אלא שמחמת ההתפעלות העצומה שהיתה להם כלפיו, מרוב גדולתו בתורה וחכמתו, אף על פי שבודאי שמחו בגדולתו בטוב עין שהיה להם, מכל מקום גרמו לו שנפטר. נמצינו למדים אם כן, שדרך הפעולה של העין הרע היא מחמת ההתפעלות שאנשים גורמים כשרואים דבר מה מפתיע אצל זולתם, שאז יכולים לגרום לו עין הרע ולהזיק לו.


יצירת דבר שמעורר התפעלות רבה
וכן אמרו במסכת בבא בתרא (דף יד.): אין עושין לכתחילה ספר תורה שאורכו יותר על היקפו, (שצריך לחשב הכתב שבספר תורה לכתחילה לפי עובי הקלפים, שכשיגמור לכתוב את ספר התורה יהיה היקף הספר כשהוא גלול כמדת אורכו לגובהו), ודבר זה הוא קשה מאוד לעשותו.


רב הונא כתב שבעים ספרי תורה ולא נזדמן לו אפילו אחד שיהיה מדת היקפו כמדת אורכו. רב אחא בר יעקב כתב ספר תורה אחד על עורו של עגל, ונזדמן לו שהיה אורכו כהיקפו, נתנו בו חכמים עיניהם ונפטר.


ומבואר גם כן, שכל דבר מפתיע, יכול לגרום לעין הרע לשלוט בו. וכן הזכרנו אתמול, מה שאמרו במסכת בבא מציעא (דף קז.), אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה (בשעת השיא של צמיחת הגידולים) שלא יזיקנו בעין הרע. וכן אמר רב יהודה לרבין, רבין אחי! לא תקנה שדה סמוכה לעיר, שכל בני העיר מסתכלים בה, ויפגעו בתבואתה בעין הרע! (ויש מבארים שמחמת ההתפעלות של אנשים בעולם הזה, גורמים כביכול להתעוררות הדין מן השמים, אם באמת כל כך גדולה הטובה שיש לאותו אדם, האם באמת הוא ראוי לה, ומחמת כן עלול הדבר להזיק לו. ויש דוחים טעם זה).


ובהמשך נביא בעזרת ה' דרך נכונה מאד להנצל מעין הרע

0 תגובות